Sidebar

 Download  ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
ประกาศรับสมัคร

1. พนักงานสัญญาจ้าง สำนักกรรมการผู้จัดการ

หน้าที่ :

 • จัดตารางงาน และแจ้งเตือนนัดหมายหรือกิจกรรมอื่นๆ
 • รับผิดชอบงานด้านทะเบียนเอกสาร ก่อนนำเสนอให้ผู้บริหาร
 • การจัดเก็บดูแลเอกสาร
 • ประสานงานบุคคล หน่วยงาน ทั้งในและนอกองค์กร
 • ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ :

 • วุฒิการศึกษา ปวส.- ปริญญาตรี (ทุกสาขา)
 • มีระเบียบวินัยในการทำงาน และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่สูง
 • มีความคล่องตัวในการทำงาน
 • สามารถติดต่อประสานงานได้ดี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์ MS Office ได้ดี
 • มีทักษะ การสื่อสาร มีปฏิสัมพันธ์และประสานงานได้ดี
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักการเรียนรู้
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน
 • สามารถ พูด-อ่าน ภาษาอังกฤษได้ดี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

หมายเหตุ    หากสามารถปฏิบัติงานได้อยู่ในเกณฑ์ดี และมีอัตราจ้างสามารถสอบเลื่อนเป็นพนักงานรัฐวิสาหกิจได้

รับสมัคร ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2562

2. ผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมเมอร์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการด้าน IT 
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล 
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware Software และระบบเครือข่าย 
 • มีความสามารถ ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน ระบบงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สามารถเป็น Project Leader ของโครงการพัฒนาระบบงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สามารถเป็น Database Administrator (DBA)
 • สามารถเป็น  System Integrator รวมระบบงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  พ.ศ.2518 (มาตรา 9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บรรษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
  และเหมาะสมตามที่เห็นสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้นและผู้สมัครต้อง ยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัทและ
  หรือคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รับสมัคร ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

3. ผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน
คุณสมบัติ :

 • การศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบัญชี
 • ประสบการณ์ตรวจสอบเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีทุกด้าน
 • สามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการ
 • มีความรู้ทางด้านภาษาอังฤษในระดับใช้ในงานได้ระดับดี
 • สามารถปฏิบัติงานด้านงบการเงินในระบบบัญชีสำเร็จรูปได้
 • มีความรู้ ความเข้าใจในการนำมาตรฐานบัญชีเกี่ยวกับ IFRS9 มาใช้ประกอบการบันทึกบัญชี และเกณฑ์ต่างๆที่ธนาคารแห่งประเทศไทยกำหนด
 • เข้าใจการอ่านงบการเงิน และนำไปใช้ในการจัดทำ Template ภาครัฐได้
 • สามารถคำนวณการหา EIR, Present value
 • เข้าใจเกี่ยวกับหลักการหักภาษี การนำส่งงานภาครัฐ ระบบ E-filling,การปิดเลิกบริษัท การชำระบัญชี
 • มีความเป็นผู้นำ และ Coaching ทีมงานได้
 • มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ โประแกรม Microsoft word ได้เป็นอย่างดี
 • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

รับสมัคร ถึงวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2562

หมายเหตุ

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจพ.ศ.2518 (มาตรา9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- บรรษัท สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมตามที่เห็น
สมควรเท่านั้น ผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัท โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

- ทั้งนี้ บตท.มีสิทธิขยายเวลาในการรับสมัครโดยการประกาศตามที่เห็นสมควร

การรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครหรือส่งประวัติย่อพร้อมรูป ถ่ายประกอบการสมัครมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2018-3666 โทรสาร 0-2018-3611-3
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-018-3679
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Download ใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน