Sidebar

ประกาศรับสมัคร

1. ผู้อำนวยการ  ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณสมบัติ :

 • คุณวุฒิปริญญาโท ด้านการเงิน การธนาคาร บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสินเชื่อหรือด้านพัฒนาระบบงานสินเชื่อหรือส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ
  เช่น การคำนวณดอกเบี้ย ภาระหนี้ การรับชำระหนี้ ไม่ต่ำกว่า 10 ปี จากสถาบันการเงินหรือธุรกิจใกล้เคียง
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ คอมพิวเตอร์ และการบริหารจัดการ ได้ดี

รับสมัคร ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

2. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ /รองผู้อำนวยการ  (AVP/ DVP) ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณสมบัติ :

 • คุณวุฒิปริญญาตรี-โท  สาขา บริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การเงิน การบัญชี คอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ หรือ ด้านพัฒนาระบบงานสินเชื่อ หรือ ส่วนที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ เช่นการคำนวณดอกเบี้ย ภาระหนี้ การรับชำระหนี้ ไม่ต่ำกว่า 10 ปีจากสถาบันการเงิน
 • มีความสามารถในการออกแบบโปรแกรมต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับระบบงานสินเชื่อ เช่นการวางเงื่อนไข TDR การจัดชั้นหนี้
 • มีความสามารถในการออกแบบรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องสินเชื่อ เช่น รายงานส่งประเมินราคา รายงานต่ออายุประกันภัย รายงาน NCB รายงานจัดชั้นหนี้ การตั้งสำรอง มาตรฐานบัญชี IFRS9
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการทำสินเชื่อและ เขียนโปรแกรม excel เพื่อสนับสนุนงานสินเชื่อได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถในการให้ Requirement กับทีม IT เพื่อพัฒนาระบบงานสินเชื่อ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และ สามารถเสนองาน Presentation ได้
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่ เขียนโปรแกรม word Powerpoint
 • มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 (มาตรา 9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บรรษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมตามที่เห็นสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้นและผู้สมัครต้อง ยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัทและหรือคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รับสมัคร ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

3. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย

คุณสมบัติ

 • คุณวุฒิสำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตร์บัณฑิต หรือเนติบัณฑิตหรือนิติศาสตร์มหาบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ สถาบันการเงินหรือหน่วยงานของรัฐ/รัฐวิสาหกิจ
 • มีความรู้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงินไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานดำเนินคดีและบังคับคดี

รับสมัคร ถึงวันที่ 8 สิงหาคม 2561

4. ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน – ผู้จัดการส่วน ฝ่ายวิจัยแลพัฒนา
คุณสมบัติ :

 • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ การเงิน เศรษฐศาสตร์ คณิตศาสตร์ สถิติ และวิศวกรรมศาสตร์
 • มีประสบการณ์กับสถาบันการเงินประมาณ 3 ปี ขึ้นไป
 • มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
 • สามารถนำหลักสถิติและคณิตศาสตร์มาประยุกต์สร้างเป็นแบบจำลอง และรายงานต่าง ๆ ได้
 • มีความสามารถด้านการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • สามารถใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี และถ้าสามารถเขียนมาโคร ,VBA  ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษในระดับดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และชอบที่จะศึกษาค้นคว้า
 • มีอายุไม่เกิน  40 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

รับสมัคร ถึงวันที่ 13 สิงหาคม 2561

หมายเหตุ

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจพ.ศ.2518 (มาตรา9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- บรรษัท สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมตามที่เห็น
สมควรเท่านั้น ผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัท โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

การรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครหรือส่งประวัติย่อพร้อมรูป ถ่ายประกอบการสมัครมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2018-3666 โทรสาร 0-2018-3611-3
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-018-3679
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Download ใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
ทั้งนี้ บตท.มีสิทธิขยายเวลาในการรับสมัครโดยการประกาศตามที่เห็นสมควร