Sidebar

ประกาศรับสมัคร

1. ลูกจ้างสัญญาจ้าง ระยะเวลา 1 ปี (งานติดตามหนี้) 3 อัตรา
คุณสมบัติ :

 • เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
 • สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีทุกสาขา
 • มีประสบการณ์ด้านการติดตามหนี้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการเจรจาต่อรอง  มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี

รับสมัคร ถึงวันที่ 17 ตุลาคม 2561

2. ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ :

 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบริหารบุคคลและพัฒนาบุคคลตั้งแต่ 3 ปี
 • มีความสามารถในการออกแบบ Career Path จัดทำ Succession Plan รวมถึงแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ได้
 • มีความสามารถเป็นพิธีกรและดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงประสานงานด้านฝึกอบรมภายในและภายนอกได้
 • มีทักษะด้าน Microsoft Office ในระดับดีมาก

รับสมัคร ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

3. Manager –Senior Manager (Risk Management Department)

 • Perform and implement Operational Risk Management
 • Define and maintain policies and procedures of Risk Management including IT risk security.
 • Oversight Business Continuity Plan.
 • Provide Operational Risk training to Business and Support Areas.
 • Ensure the timely completion of credit review.
 • Support and follow to Internal Control frameworks and Risk Mitigation plans.
 • Identify, assess and monitor risks to be in line with risk policies and risk plans.
 • Develop and maintain tools for Operational Risk Management and Internal Control.

Qualifications:

 • Male or female. Thai nationality. Aged 30 – 40 years old.
 • Degree in Business Administration, Finance, Economics or equivalent work experiences.
 • Experience in Risk Management or Internal Control or Credit Review. 
 • Ability to prioritize multitasking under time constraint.
 • Self-motivated, energetic and result oriented.
 • Proficiency in advanced MS Excel and VBA is a plus

รับสมัคร ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561

4. ผู้จัดการส่วน – ผู้จัดการส่วนอาวุโส ฝ่ายวิจัยแลพัฒนา
คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์กับสถาบันการเงิน 3 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษระดับดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และชอบที่จะศึกษาค้นคว้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
 • มีความสามารถนำหลักสถิติและคณิตศาสตร์มาประยุกต์สร้างเป็นแบบจำลอง และรายงานต่าง ๆ
 • มีความเข้าใจการเขียนมาโคร VBA
 • สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

รับสมัคร ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561

5. เจ้าหน้าที่ธุรการ - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นๆ
 • มีประสบการณ์ในงานธุรการเอกสาร
 • สามารถจัดทำรายงานเกี่ยวกับเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างน้อย 1 ปี
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์  MS. Office โดยเฉพาะ MS-EXCEL, MS-WORD
 • สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้ดี
 • สามารถจัดทำเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกลงระบบ
 • สามารถบันทึกรายงานการประชุมและติดตามเอกสาร
 • บริหารงานด้านเอกสารงานเทคโนโลยีสารสนเทศให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ
 • มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี
 • อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

รับสมัคร ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561

6. ผู้จัดการส่วนอาวุโส - ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจหรือสาขาอื่นๆปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมเมอร์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการด้าน IT 
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล 
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware Software และระบบเครือข่าย 
 • มีความสามารถ ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน ระบบงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สามารถเป็น Project Leader ของโครงการพัฒนาระบบงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สามารถเป็น Database Administrator (DBA)
 • สามารถเป็น  System Integrator รวมระบบงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

รับสมัคร ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561

7. ผู้ช่วยผู้อำนวยการ งานกำกับดูแล สำนักกรรมการผู้จัดการ
คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี ขึ้นไป ด้านกฎหมาย หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 
 • มีประสบการณ์จากสถาบันการเงิน หรือหน่วยงานที่ทำหน้าที่กำกับดูแล 3 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความชำนาญในเรื่องกฎหมาย กฎ ระเบียบของสถาบันการเงิน รวมถึงตลาดเงินและตลาดทุน
 • สามารถกำกับดูแลการปฏิบัติตามประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับและคำสั่งที่บังคับใช้อยู่ให้ถูกต้อง
 • สามารถบริหารข้อมูลและจัดเก็บข้อมูลด้านกฎหมายและกฎ ระเบียบ วิธีปฏิบัติของ บตท. และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในรูปแบบที่ใช้งานได้สะดวก
 • สามารถศึกษาหรือค้นคว้าวิจัยกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ นำมาชี้แจงให้ผู้บริหารและหน่วยงานทราบ
 • สามารถให้คำปรึกษา แนะนำเกี่ยวกับกฎหมาย กฎเกณฑ์ต่างๆ กับผู้บริหารและพนักงาน
 • สามารถร่วมเป็นคณะทำงานพิจาณาเกี่ยวกับการออกกฎเกณฑ์และวิธีปฏิบัติงานต่างๆ
 • อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

รับสมัคร ถึงวันที่ 9 กันยายน 2561

หมายเหตุ

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจพ.ศ.2518 (มาตรา9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- บรรษัท สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมตามที่เห็น
สมควรเท่านั้น ผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัท โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

- ทั้งนี้ บตท.มีสิทธิขยายเวลาในการรับสมัครโดยการประกาศตามที่เห็นสมควร

การรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครหรือส่งประวัติย่อพร้อมรูป ถ่ายประกอบการสมัครมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2018-3666 โทรสาร 0-2018-3611-3
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-018-3679
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Download ใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน