Sidebar

 Download  ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
ประกาศรับสมัคร

1. ผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
คุณสมบัติ :

 • คุวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา เศรษฐศาสตร์ การเงิน สถิติ วิศวกรรมศสาตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์กับสถาบันการเงิน 5 ปีขึ้นไป
 • สามารถใช้ Excel ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะในการอ่านภาษาอังกฤษระดับดี
 • มีความคิดสร้างสรรค์และชอบที่จะศึกษาค้นคว้า
 • มีความรู้เกี่ยวกับแนวทางการสร้างแบบจำลองทางการเงิน
 • มีความสามารถนำหลักสถิติและคณิตศาสตร์มาประยุกต์สร้างเป็นแบบจำลอง และรายงานต่าง ๆ
 • มีความเข้าใจการเขียนมาโคร VBA
 • สามารถวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล และวิจัยด้านผลิตภัณฑ์ทางการเงิน
 • อายุไม่เกิน 40 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  พ.ศ.2518 (มาตรา 9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บรรษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
  และเหมาะสมตามที่เห็นสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้นและผู้สมัครต้อง ยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัทและ
  หรือคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รับสมัคร ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561

2. ผู้จัดการ-ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี/โท สาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ทางด้านโปรแกรมเมอร์ 5 ปี ขึ้นไป
 • มีความสามารถในการบริหารจัดการด้าน IT 
 • ความรู้เกี่ยวกับการจัดการฐานข้อมูล 
 • มีความรู้เกี่ยวกับ Hardware Software และระบบเครือข่าย 
 • มีความสามารถ ออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน ระบบงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สามารถเป็น Project Leader ของโครงการพัฒนาระบบงานสินเชื่อที่อยู่อาศัย
 • สามารถเป็น Database Administrator (DBA)
 • สามารถเป็น  System Integrator รวมระบบงานต่างๆให้สามารถเชื่อมโยงกันอย่างมีประสิทธิภาพ
 • อายุไม่เกิน 35 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร
 • มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  พ.ศ.2518 (มาตรา 9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บรรษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
  และเหมาะสมตามที่เห็นสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้นและผู้สมัครต้อง ยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัทและ
  หรือคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รับสมัคร ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2561

3. ผู้อำนวยการ ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
คุณสมบัติ :

 • คุณวุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ขึ้นไปสาขาคอมพิวเตอร์หรือที่เกี่ยวข้อง
 • สามารถวิเคราะห์ความคุ้มค่าในการลงทุนของแผนงานหรือโครงการต่างๆตามหลักของ EVM
 • สามารถวางแผน  และจัดทำแผนสำรองฉุกเฉินด้าน IT  พร้อมนโยบายการสำรอง/กู้คืนข้อมูล ให้ได้มาตรฐาน
 • สามารถบริหารจัดการศูนย์คอมพิวเตอร์ (Data Center) และศูนย์คอมพิวเตอร์สำรอง (Disaster Recovery)
  ขององค์กรให้ได้มาตรฐาน
 • สามารถกำหนดนโยบาย และควบคุมดูแล มาตรการด้านความปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์ขององค์กรให้ได้มาตรฐาน 
 • สามารถควบคุมวางแผน  ดูแล และ รับผิดชอบในการดำเนินการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ซอฟท์แวร์ และ
  ระบบงานต่างๆทั้งหมดขององค์กรให้เป็นไปตามระเบียบจัดซื้อขององค์กรและระเบียบสำนักนาย
 • รัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ ตลอดจนการออกร่างข้อกำหนด (TOR) ของพัสดุต่างๆที่ต้องการจัดซื้อเพื่อนำเสนอขอ
  อนุมัติต่อคณะทำงาน ITG และ คณะกรรมการบรรษัท
 • สามารถ วางแผน คัดเลือก และกำหนดนโยบายสำหรับการจัดหาซอฟท์แวร์หรือโปรแกรมสำเร็จรูปที่มีลิขสิทธิ์
  มาใช้งานในองค์กรให้เป็นไปอย่างถูกต้องและเหมาะสม
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (word excel และ power point)
 • มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  พ.ศ.2518 (มาตรา 9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บรรษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน
  และเหมาะสมตามที่เห็นสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้นและผู้สมัครต้อง ยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัทและ
  หรือคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รับสมัคร ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

4. รองผู้อำนวยการ ฝ่ายปฏิบัติการ
คุณสมบัติ :

 • คุณวุฒิปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ การบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ด้านปฏิบัติการสินเชื่อ / ด้านพัฒนาระบบงานสินเชื่อ (การคำนวณดอกเบี้ย ภาระหนี้ การรับชำระหนี้)
  ตั้งแต่ 10 ปี จากสถาบันการเงิน
 • มีความสามารถในการออกแบบโปรแกรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อ เช่น รายงานส่งประเมินราคา รายงานต่ออายุ
  ประกันภัย รายงาน NCB รายงานจัดชั้นหนี้ การตั้งสำรอง มาตรฐานบัญชี IFRS9
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวกับการทำสินเชื่อและเขียนโปรแกรม excel เพื่อสนับสนุนงานสินเชื่อได้เป็นอย่างดี
  สามารถให้ Requirement กับฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อพัฒนาระบบงานสินเชื่อ
 • มีความละเอียดรอบคอบ มีทักษะในการสื่อสาร
 • มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และสามารถนำเสนองาน
 • มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft office (word excel และ power point)
 • มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและ พนักงานรัฐวิสาหกิจ
  พ.ศ.2518 (มาตรา 9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
  บรรษัท และ/หรือคณะกรรมการสรรหาฯ สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมตาม
 • ที่เห็นสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้นและผู้สมัครต้อง ยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัทและหรือคณะกรรมการสรรหาฯ โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

รับสมัคร ถึงวันที่ 26 ตุลาคม 2561

5. พนักงานสัญญาจ้าง ระยะเวลา 1 ปี (ฝ่ายบริหารหนี้) 3 อัตรา
คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี ทุกสาขา
 • สามารถติดตามหนี้ลูกหนี้กลุ่มที่ชำระล่าช้า
 • สามารถตืดตามหนี้กลุ่ม DPD
 • สามารถใช้คอมพิวเตอร์  MS. Office โดยเฉพาะ MS-EXCEL, MS-WORD
 • สามารถพิมพ์ดีดไทย-อังกฤษ ได้ดี
 • สามารถจัดทำเอกสาร เก็บรวบรวมข้อมูล และบันทึกลงระบบ
 • อายุไม่เกิน 30 ปี บริบูรณ์ในวันที่ยื่นใบสมัคร

รับสมัคร ถึงวันที่ 23 ตุลาคม 2561

6. ผู้จัดการส่วนอาวุโส/ผู้จัดการส่วน ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
คุณสมบัติ :

 • คุณวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี ด้านบริหารทรัพยากรบุคคล รัฐศาสตร์ สังคมศาสตร์ ศิลปศาสตร์ บริหารธุรกิจหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์งานด้านบริหารบุคคลและพัฒนาบุคคลตั้งแต่ 3 ปี
 • มีความสามารถในการออกแบบ Career Path จัดทำ Succession Plan รวมถึงแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ได้
 • มีความสามารถเป็นพิธีกรและดำเนินกิจกรรมต่างๆ รวมถึงประสานงานด้านฝึกอบรมภายในและภายนอกได้
 • มีทักษะด้าน Microsoft Office ในระดับดีมาก

รับสมัคร ถึงวันที่ 10 ตุลาคม 2561

หมายเหตุ

- มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตาม พรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงาน
รัฐวิสาหกิจพ.ศ.2518 (มาตรา9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม

- บรรษัท สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมตามที่เห็น
สมควรเท่านั้น ผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัท โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

- ทั้งนี้ บตท.มีสิทธิขยายเวลาในการรับสมัครโดยการประกาศตามที่เห็นสมควร

การรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครหรือส่งประวัติย่อพร้อมรูป ถ่ายประกอบการสมัครมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2018-3666 โทรสาร 0-2018-3611-3
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-018-3679
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Download ใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน