Sidebar

คำถามที่พบบ่อย

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) คือใคร

- บตท. เป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ ถือหุ้นโดยกระทรวงการคลัง 100%

บตท. มีหน้าที่หลักอะไรบ้าง

- บตท. มีหน้าที่หลักในการส่งเสริม และพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย คืออะไร

- คือตลาดที่สถาบันการเงินต่างๆ นำสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ปล่อยกู้แล้วมาขายให้สถาบันที่ทำหน้าที่ตลาดรอง เช่น บตท.

บตท. จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินต่างๆ ไปเพื่ออะไร

บตท. จัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินต่างๆ เพื่อสร้างสภาพคล่องให้กับสถาบันการเงิน โดยการถือไว้ลงทุนเอง หรือทำการแปลงสินทรัพย์คือสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่ซื้อมา ให้เป็นหลักทรัพย์ออกขายในตลาดหลักทรัพย์

สินเชื่อที่อยู่อาศัยประเภทใดที่ บตท. รับซื้อจากสถาบันการเงิน

บตท. จะรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณสมบัติตรงตามหลักเกณฑ์การจัดซื้อที่ บตท. กำหนดเท่านั้น หลักเกณฑ์การจัดซื้อได้กล่าวไว้ในหัวข้อการทำธุรกรรมกับ บตท.

เหตุใดธนาคารหรือสถาบันการเงินจึงขายสินเชื่อให้แก่ บตท.

-   เพราะสถาบันการเงินต้องการเงินทุนระยะยาว การนำสินเชื่อมาขายแก่ บตท. จะทำให้มีเงินทุนไปปล่อยกู้ต่อเพื่อหมุนเวียนอีกรอบ และเป็นการสร้างสภาพคล่องให้กับตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัย

บตท. ปล่อยกู้สินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ผู้กู้ซื้อบ้านโดยตรงหรือไม่

- บตท. ไม่มีหน้าที่ปล่อยสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้ผู้กู้ซื้อบ้านโดยตรง หากท่านใดต้องการกู้ซื้อบ้านให้ติดต่อธนาคารพาณิชย์หรือสถาบันการเงินต่างๆ

สถาบันการเงินสามารถระดมทุนระยะยาวเองได้หรือไม่

- สถาบันการเงินประเภทธนาคารพาณิชย์ส่วนใหญ่ระดมทุนระยะสั้น การระดมทุนระยะยาวจะได้ดอกเบี้ยที่แพงจึงต้องอาศัย บตท. เพื่อให้ได้ต้นทุนระยะยาวที่ต่ำลง

ใครเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อ

- ผู้ให้บริการสินเชื่อส่วนใหญ่จะเป็นสถาบันการเงินที่ผู้กู้กู้ยืมเงินเดิม โดยได้รับการแต่งตั้งจาก บตท. นอกจากจะมีการเปลี่ยนแปลงผู้ให้บริการสินเชื่อเป็นรายอื่นที่ไม่ใช่ธนาคารผู้ให้กู้เดิม ซึ่ง บตท. จะแจ้งให้ผู้กู้ทราบ

ผู้กู้เดิมจะต้องทำอย่างไรบ้าง ถ้าสถาบันการเงินขายสินเชื่อให้แก่ บตท.

- ผู้กู้ไม่ต้องทำอะไรที่แตกต่างจากเดิมเลย โดยผู้กู้ยังคงสามารถชำระค่างวดผ่อนบ้านที่ธนาคาร หรือสถาบันการเงินผู้ปล่อยกู้เดิมได้ตามปกติ ซึ่งเปลี่ยนสถานภาพมาเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อสำหรับสินเชื่อรายนั้นๆ

ผู้กู้ต้องทำสัญญากู้เงินใหม่กับ บตท. หรือไม่

- ผู้กู้ไม่ต้องทำสัญญากู้เงินใหม่กับ บตท. ยังคงใช้สัญญากู้เงินเดิมได้

อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้กู้ทำสัญญากู้เงินไว้จะมีการเปลี่ยนแปลงหรือไม่

- อัตราดอกเบี้ย และเงื่อนไขต่างๆ ที่ผู้กู้ทำสัญญากู้เงินไว้เป็นไปตามสัญญาเงินกู้เดิมทุกประการ

ผู้กู้จะขอกู้เพิ่มได้หรือไม่

- ผู้กู้สามารถทำได้ โดยติดต่อผู้ให้กู้เดิมเพื่อขอสินเชื่อเพิ่ม

ผู้กู้สามารถชำระหนี้คืนทั้งหมดเพื่อปิดบัญชีได้หรือไม่

- ผู้กู้สามารถทำได้ โดยติดต่อผู้ให้บริการสินเชื่อเพื่อชำระเงินกู้ปิดบัญชี

ถ้าผู้กู้เป็นข้าราชการ ผู้กู้สามารถนำใบเสร็จรับเงินไปเบิกค่าเช่าบ้านได้หรือไม่

- ผู้กู้สามารถนำใบเสร็จรับเงินของ บตท. ไปเบิกค่าเช่าบ้านจากราชการได้ตามที่ได้รับอนุมัติจากกระทรวงการคลัง

แบบหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ บตท. สามารถนำไปหักลดหย่อนการเสียภาษีเงินได้ บุคคลธรรมดาได้หรือไม่

- ผู้กู้สามารถนำหนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ยืมของ บตท. ไปใช้หักลดหย่อนการเสียภาษีเงินได้บุคคลธรรมดาได้ เช่นเดียวกับของธนาคาร

ผู้กู้จะได้รับประโยชน์อย่างไร ถ้าสถาบันการเงินขายสินเชื่อให้แก่ บตท.

- ผู้กู้จะได้รับประโยชน์จากอัตราดอกเบี้ยที่ต่ำลงในระยะยาว และสิทธิประโยชน์อื่นๆ สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมที่หัวข้อประโยชน์ของ บตท.

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) ในที่นี้หมายถึงอะไร

- หมายถึง การนำกองสินเชื่อมาเป็นหลักประกันเพื่อไประดมทุน โดยการออกหลักทรัพย์ที่เป็นตราสารต่าง ๆ ที่มีกองสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลังเป็นประกันเพื่อขายแก่นักลงทุนในตลาดทุน

สอบถามข้อมูลติดต่อ  webmaster@smc.or.th  Contactcenter@smc.or.th