Sidebar

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๗, ๙
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน) ให้ประชาชนได้รับทราบดังนี้

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมี สภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.ก. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลาย ตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม บทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว

มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2558
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2559
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2560
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2561
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2562
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2563
รายงานประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2557
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2559
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2562
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2563
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานปี 2557
สรุปผลการดำเนินงานปี 2558
สรุปผลการดำเนินงานปี 2559
สรุปผลการดำเนินงานปี 2560
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561
สรุปผลการดำเนินงานปี 2562
สรุปผลการดำเนินงานปี 2563 สิ้นสุด ณ ไตรมาส 1/2563
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์ ประจำปี 2557
ผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์ ประจำปี 2558
ผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์ ประจำปี 2559
ผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์ ประจำปี 2560
(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทาง วิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ราคากลาง(อ้างอิง) 2561
ราคากลาง(อ้างอิง) 2560
ราคากลาง(อ้างอิง) 2559
ราคากลาง(อ้างอิง) 2558
ราคากลาง(อ้างอิง) 2557
ราคากลาง(อ้างอิง) 2556