Sidebar

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา  ๗, ๙
พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสาร พ.ศ.2540 ได้กำหนดให้หน่วยงานของรัฐมีหน้าที่ต้องดำเนินการเปิดเผย
ข้อมูลข่าวสารของราชการ (“ข้อมูลข่าวสารของราชการ” หมายความว่า
ข้อมูลข่าวสารที่อยู่ในความครอบครองหรือควบคุมดูแลของหน่วยงานของรัฐ ไม่ว่าจะเป็นข้อมูลข่าวสาร
เกี่ยวกับการดำเนินงานของรัฐหรือข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับเอกชน) ให้ประชาชนได้รับทราบดังนี้

มาตรา 7 หน่วยงานของรัฐต้องส่งข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้ พิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

(1)โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินการ
(2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน
พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจ
(3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอข้อมูลข่าวสารหรือคำแนะนำในการติดต่อกับหน่วยงานของรัฐ
(4) กฎ มติคณะรัฐมนตรี ข้อบังคับ คำสั่ง หนังสือเวียน ระเบียบแบบแผน นโยบายหรือการตีความ ทั้งนี้เฉพาะที่จัดให้มีขึ้นโดยมี สภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลเป็นการทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง
พ.ร.ก. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
(5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการข้อมูลข่าวสารของราชการกำหนด ข้อมูลข่าวสารใดที่ได้มีการจัดพิมพ์เพื่อให้แพร่หลาย ตามจำนวนพอสมควรแล้ว ถ้ามีการลงพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษาโดยอ้างอิงถึงสิ่งพิมพ์นั้นก็ให้ถือว่าเป็นการปฏิบัติตาม บทบัญญัติวรรคหนึ่งแล้ว

มาตรา 9 ภายใต้บังคับมาตรา 14 และมาตรา 15 หน่วยงานของรัฐต้องจัดให้มีข้อมูลข่าวสารของราชการอย่างน้อยดังต่อไปนี้
ไว้ให้ประชาชนเข้าตรวจดูได้ ทั้งนี้ ตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่คณะกรรมการกำหนด

(1) ผลการพิจารณาหรือคำวินิจฉัยที่มีผลโดยตรงต่อเอกชนรวมทั้งความเห็นแย้งและคำสั่งที่เกี่ยวข้องในการพิจารณาวินิจฉัยดังกล่าว
(2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่ายต้องตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา ตามมาตรา 7 (4)
(3) แผนงาน โครงการ และงบประมาณรายจ่ายประจำปีของปีที่กำลังดำเนินการ
ทิศทางและนโยบายการดำเนินงาน
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2558
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2559
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2560
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2561
ทิศทางและการดำเนินงานปี 2562
รายงานประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2557
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2558
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2559
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2560
สรุปการเบิกจ่ายงบประมาณประจำปี 2561 สิ้นสุด ณ ไตรมาส 1/2561
สรุปผลการดำเนินงาน
สรุปผลการดำเนินงานปี 2557
สรุปผลการดำเนินงานปี 2558
สรุปผลการดำเนินงานปี 2559
สรุปผลการดำเนินงานปี 2560
สรุปผลการดำเนินงานปี 2561 สิ้นสุด ณ ไตรมาส 1/2561
ข้อมูลสำคัญทางการเงิน
ผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์ ประจำปี 2557
ผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์ ประจำปี 2558
ผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์ ประจำปี 2559
ผลการดำเนินงาน และบทวิเคราะห์ ประจำปี 2560
(4) คู่มือหรือคำสั่งเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งมีผลกระทบถึงสิทธิหน้าที่ของเอกชน
(5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามมาตรา 7 วรรคสอง
(6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะเป็นการผูกขาดตัดตอนหรือสัญญาร่วมทุนกับเอกชน ในการจัดทำบริการสาธารณะ
(7) มติคณะรัฐมนตรี หรือมติคณะกรรมการที่แต่งตั้งโดยกฎหมาย หรือโดยมติคณะรัฐมนตรี ทั้งนี้ให้ระบุรายชื่อรายงานทาง วิชาการ รายงานข้อเท็จจริงหรือข้อมูลข่าวสารที่นำมาใช้ในการพิจารณาไว้ด้วย
(8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด
จัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศราคากลาง(อ้างอิง)
ราคากลาง(อ้างอิง) 2561
ราคากลาง(อ้างอิง) 2560
ราคากลาง(อ้างอิง) 2559
ราคากลาง(อ้างอิง) 2558
ราคากลาง(อ้างอิง) 2557
ราคากลาง(อ้างอิง) 2556