Sidebar

ปี 2562 ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างปี 2562
ม.ค  |  ก.พ  |  มี.ค  |  เม.ย  |  พ.ค  |  มิ.ย  |  ก.ค  |  ส.ค  |  ก.ย  |  ต.ค  |  พ.ย  | ธ.ค  |
30 ธ.ค 62 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2563
30 ธ.ค 62 ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน ธันวาคม 2562
27 ธ.ค 62 ประกาศ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HP โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
27 ธ.ค 62 ประกาศ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือก การจัดจ้างบริการศูนย์คอมพวเตอร์นอกสถานที่ (Data Center Co-Location) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
18 พ.ย 62 ประกาศ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง ยกเลิกประกาศประกวดราคาเช่า โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
30 ก.ย 62 ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กันยายน 2562
18 ก.ย 62 - ประกาศ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง ประกวดราคาเช่าโครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
- เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ 1/2562 โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ตามประกาศ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 และ ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
12 ก.ย 62 ประกาศผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน “งานจัดจ้างดำเนินคดีและบังคับคดี โดยวิธีชึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง”
30 ส.ค 62 ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน สิงหาคม 2562
29 ส.ค 62 ร่าง-ขอบเขตของงาน (Terms of Reference) การเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการโดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ร่าง-เอกสารประกวดราคาเช่าด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) เลขที่ ........./2562 โครงการเช่ารถยนต์นั่งประจำตำแหน่งกรรมการและผู้จัดการ
26 ส.ค 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพิ่มเติม ครั้งที่ 2
30 ก.ค 62 ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน กรกฎาคม 2562
30 ก.ค 62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562
- ประกาศผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562
- รายละเอียดผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปี 2562
15 ก.ค 62 ประกาศผู้ได้รับขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างบริษัทติดตามและทวงถามหนี้ภายนอก โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
12 ก.ค 62 ประกาศผู้ได้รับขึ้นทะเบียนผู้รับจ้างจัดจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
4 ก.ค 62 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) จัดจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง ครั้งที่ 2
30 มิ.ย 62 ประกาศแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือน มิถุนายน 2562
25 มิ.ย 62 ประกาศ ผู้ได้รับการขึ้นทะเบียน งานการจัดจ้างผู้ให้บริการงานพิมพ์ พับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal)
พับบรรจุซองอัตโนมัติ (Insert) งานเก็บสำรองข้อมูล และนำส่งไปรษณีย์ โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
25 มิ.ย 62 ประกาศผู้รับการขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง บริการรับสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
10 มิ.ย 62 - ขอบเขตงาน (Terms of Reference) การจ้างบริการงานพิมพ์ พับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal)
พับบรรจุซองอัตโนมัติ (Insert) งานเก็บสำรองข้อมูล และนำส่งไปรษณีย์ โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
- เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:งานพิมพ์
พับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal) พับบรรจุซองอัตโนมัติ (Insert) งานเก็บสำรองข้อมูล
และนำส่งไปรษณีย์ โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
7 มิ.ย 62 - ขอบเขตงาน (Terms of Reference) การจ้างบริการรับจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน
โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง

- เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการ:จัดจ้างบริการรับจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
7 มิ.ย 62 - ขอบเขตงาน (Terms of Reference) การจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน
โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง

- เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง)
โครงการ:จัดจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
5 มิ.ย 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (เพิ่มเติม ครั้งที่ 1)
4 มิ.ย 62 - ขอบเขตงาน จัดจ้างงานติดตามและทวงถามหนี้ โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
29 เม.ย 62 - ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
29 มี.ค 62 - ประกาศ กจ. บตท. ที่ 4/2562 เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ
เพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9) โดยวิธีคัดเลือก
31 ม.ค 62 - ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
11 ม.ค 62 - ประกาศผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนปี 2562-2564 งานการจ้างบริการจดทะเบียนสิทธิ และจัดทำนิติกรรมโอนสิทธิการรับจำนอง การจดทะเบียนระงับจำนอง โดยวิธีการขึ้นทะเบียน