Sidebar

28 ธ.ค 61 จัดซื้อสายคล้องพร้อมคลิปตลับสายยืด
26 ธ.ค 61 ประกาศผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนปี 2562 – 2563 งานจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีการขึ้นทะเบียน
26 ธ.ค 61 จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1,000 รีม
20 ธ.ค 61 ประกาศผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้บริการงานพิมพ์ พับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal) โดยวิธีการขึ้นทะเบียน
19 ธ.ค 61 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาระบบบัญชี Microsoft Dynamic NAV
ระยะเวลา 1 ปี (21 ธันวาคม 2561 – 20 ธันวาคม 2562)
18 ธ.ค 61 จัดซื้อคอมพิวเตอร์ พร้อมโปรแกรม จำนวน 3 ชุด
14 ธ.ค 61 โครงการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่ม เครื่องมือทางการเงิน (IFRS9)
- ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการที่ปรึกษาเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่ม เครื่องมือทางการเงิน (IFRS9) โดยวิธีคัดเลือก
- ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการที่ปรึกษาเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่ม เครื่องมือทางการเงิน (IFRS9) โดยวิธีคัดเลือก
3 ธ.ค 61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขึ้นประกาศ งานผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน งานจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีการขึ้นทะเบียน
 3 ธ.ค 61 จัดจ้างบริการเหมาทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา
ระยะเวลา 1 ปี (1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
20 พ.ย 61 จัดจ้างบริการรถบัสปรับอากาศ 2 ชั้น 50 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน
20 พ.ย 61 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ที่ใช้กับระบบเครือข่าย ระยะเวลา 1 ปี
(1 มกราคม 2562 – 31 ธันวาคม 2562)
19 พ.ย 61

จัดจ้างพนักงานสัญญาจ้าง 1 อัตรา ผ่านบริษัทจัดหาพนักงาน ระยะเวลา 6 เดือน
( 1 ธันวาคม 2561 - 31 พฤษภาคม 2562)

12 พ.ย 61 จัดสั่งซื้อของขวัญปีใหม่ 2562 (ตะกร้าพลาสติกสาน กลุ่มวิสาหกิจชุมชน จำนวน 500 ใบ)
5 พ.ย 61 จัดซื้อของขวัญปีใหม่ สมุดโน๊ต + Greeting tag
5 พ.ย 61 จัดซื้อของขวัญปีใหม่ 2562 (หมอนรองคอผ้า (1C) ขนแมว พิมพ์ภาพดิจิตอล 1 ด้าน
พร้อมถุงพลาสติกติดหูสำเร็จ จำนวน 1,000 ชิ้น
31 ต.ค 61 จัดจ้างผู้จัดทำและปิดบัญชีงบการเงิน รวมไตรมาสที่ 3/2561
 และสำหรับปีสิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2561
31 ต.ค 61 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครือข่าย (Swicth) ระยะเวลา 1 ปี
(18 พฤศจิกายน 2561 – 17 พฤศจิกายน 2562)
31 ต.ค 61 จัดจ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรษัท (TOYOTA ALTIS ทะเบียน ฆศ 2402)
29 ต.ค 61 จัดซื้อระบบโทรศัพท์ IP Phone
29 ต.ค 61 จัดชื้อ กล้องบันทึกวีดีโอแบบแฮนดี้แคม จำนวน 1 เครื่อง
22 ต.ค 61 เรื่อง โครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบเพื่อรองรับมาตราฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9)
9 ต.ค 61 จัดซื้อ RAM ติดตั้งที่เครื่อง Server
9 ต.ค 61 จัดซื้อบริการแพคเกจ Application Line@Pro ระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562)Line@Pro ระยะเวลา 1 ปี (1 พฤศจิกายน 2561 – 31 ตุลาคม 2562)
1 ต.ค 61 จัดซื้อผงหมึกพิมพ์ Printer
 25 ก.ย 61 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์ Access Controlระยะเวลา 1 ปี
( 1 ตุลาคม 2561 – 31 กันยายน 2562 )
 25 ก.ย 61 จัดจ้างตัดเย็บเครื่องแบบปฏิบัติงาน (เสื้อสูท) จำนวน 78 ตัว
 25 ก.ย 61 จัดจ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรษัท (TOYOTA CAMRY ทะเบียน ษจ 6502)
 25 ก.ย 61 จัดจ้างตัดเย็บเครื่องแบบปกติขาวให้กับพนักงาน จำนวน 26 ชุด
17 ก.ย 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับธุรกรรมการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ในรูปแบบเช่าซื้อ โดยวิธีคัดเลือก
17 ก.ย 61 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์และระบบรักษาความปลอดภัย (Fire wall) ระยะเวลา 2 ปี
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2563)
17 ก.ย 61 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์แบบโทรศัพท์แบบ IP และ CRM ระยะเวลา 1 ปี
(1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)
12 ก.ย 61 จัดจ้างผู้ประมวลผล วิเคราะห์ผล และสรุปผลแบบสำรวจความพึงพอใจ
7 ก.ย 61 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HP ระยะเวลา 1 ปี
(1 มกราคม 2562 - 31 ธันวาคม 2562)
31 ส.ค 61 จัดจ้างบริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (Cisco) ระยะเวลา 1 ปี
(1 กันยายน 2561 - 31 สิงหาคม 2562)
31 ส.ค 61 จัดจ้างทำโปรแกรมคำนวณภาระหนี้
23 ส.ค 61 จัดซื้อวัคซีนไข้หวัดใหญ่ตามฤดูกาลสายพันธุ์ปี 2018 พร้อมบริการฉีด
21 ส.ค 61 จัดจ้างผู้จัดทำและปิดบัญชีงบการเงินรวมไตรมาส ที่ 2/2561
31 ก.ค 61 จัดจ้างบริการจัดเลี้ยง (Catering) (สำหรับงาน MOU
26 ก.ค 61 จัดซื้ออุปกรณ์สนับสนุนโครงการความร่วมมือวิชาการระหว่างประเทศ (บตท. และ Cagamas)
(backdrop จำนวน 1 ชุด และRol up จำนวน 1 ชุด)
24 ก.ค 61 จัดซื้อผ้าคลุมโต๊ะ จำนวน 6 ผืน
24 ก.ค 61 จัดซื้อโพเดียม จำนวน 1 ชุด
24 ก.ค 61 จัดซื้อดอกไม้ประดิษฐ์ จำนวน 1 ชิ้น
20 ก.ค 61 จัดซื้อระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRIS)
19 ก.ค 61 จัดซื้อกระดานไวท์บอร์ด 2 ด้าน แบบมีล้อเลื่อน (ขนาด 120 x 200 ซม.) จำนวน 1 ชุด
13 ก.ค 61 จัดจ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์บรรษัท NISSAN TEANA ทะเบียน ศท 4649
10 ก.ค 61 จัดซื้อเสื้อโปโลสีเหลือง จำนวน 120 ตัว
2 ก.ค 61 จัดซื้อเสื้อยืดเพื่อส่งเสริมกิจกรรมประชาสัมพันธ์ (เสื้อยืดสีเขียว) จำนวน 130 ตัว
2 ก.ค 61 จัดจ้างพิมพ์ป้าย Screen Roll up จำนวน 2 ชุด
8 มิ.ย 61 จัดจ้างต่ออายุบริการคู่สาย MPLS 1 Mbps
ระยะเวลา 1 ปี (1 กรกฎาคม 2561 - 30 มิถุนายน 2562)
14 มิ.ย 61 จัดซื้อบอร์ดติดตั้งป้ายโชว์ทรัพย์สินรอการขาย (NPA)
14 มิ.ย 61 จัดจ้างบริการแปลภาษา รายงานประจำปี ของ บตท. ปี 2560 จำนวน 94 หน้า
22 มิ.ย 61 จัดซื้อผงหมึกพิมพ์ Printer และเทปลบคำผิดเครื่องพิมพ์ดีด
22 มิ.ย 61 จัดซื้อเครื่องเขียนสำนักงาน
22 มิ.ย 61 จัดซื้อตรายางด้ามไม้หัวทองเหลือง
22 มิ.ย 61 จัดซื้อนามบัตร จำนวน 900 ใบ
ม.ค - มิ.ย 61 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
25 พ.ค 61 จัดจ้างบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 2 อัตรา
 (ตั้งแต่ 4 มิถุนายน 2561 - 31 ธันวาคม 2561)
25 พ.ค 61 จัดจ้างต่ออายุบริการ Hi-speed Internet
 ระยะเวลา 1 ปี ( 1 กรกฎาคม 2561 – 30 มิถุนายน 2562)
11 พ.ค 61 จัดจ้างผู้จัดทำและปิดบัญชีงบการเงินรวมไตรมาส ที่ 1/2561
4 พ.ค 61 งานจัดจ้างบริษัทออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปี
 ของ บตท. ประจำปี 2560
4 พ.ค 61 จัดซื้อตู้หนังสือบานกระจก จำนวน 4 ตู้
3 พ.ค 61 จัดซื้อกระดาษ A4 จำนวน 1,000 รีม
30 เม.ย 61 จัดซื้อแบบทดสอบความพร้อมเป็นหัวหน้า
26 เม.ย 61 จัดซื้อเสื้อยืดสำหรับทีมงานที่เข้าปฏิบัติงานในกิจกรรม “SMC Movie Day
23 เม.ย 61 ประกาศจัดจ้างบริษัทออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปีของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ประจำปี 2560
23 เม.ย 61 ยกเลิกประกาศจัดจ้างบริษัทออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปีของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ประจำปี 2560
12 เม.ย 61 จัดจ้างบริการเช่าเหมาโรงภาพยนต์แบบ VIP
11 เม.ย 61 จัดจ้างบริการ Software License for Trend Micro Enterprise Security Suite
11 เม.ย 61 จัดจ้างบริการเหมาจัดกิจกรรม (Event Oganizer)
11 เม.ย 61 จัดซื้อเทป HP Lto-4 Ultrium Rw 1.6 tb จำนวน 15 อัน
30 มี.ค 61 จัดจ้างบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา
 ต่ออายุ 2 เดือน (1 เมษายน 2561 - 31 พฤษภาคม 2561)
30 มี.ค 61 จัดซื้อหมอนรองคอพิมพ์ภาพดิจิตอล จำนวน 200 ชิ้น
21 มี.ค 61 จัดจ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์
19 ก.พ 61 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียน
20 ก.พ 61 จัดจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีน้ำตาล
15 ก.พ 61 จัดซื้อชุดของขวัญปีใหม่(กระบอกน้ำอลูมิเนียมพร้อมถุงผ้า) จำนวน 600 ชิ้น
13 ก.พ 61 จัดซื้อเครื่องคิดเลขไฟฟ้าพิมพ์กระดาษ
8 ก.พ 61 เรื่อง จัดจ้างบริษัทออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปีของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ประจำปี 2560 โดยวิธีสอบราคา
8 ก.พ 61 บริการ Hosting smc.or.th 1 GBS ระยะเวลา 1 ปี
 (1 มกราคม 2561- 31 ธันวาคม 2561)
2 ก.พ 61 จัดจ้างบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 55 ที่นั่ง
1 ก.พ 61 จัดซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์
31 ม.ค 61 จัดจ้างบริการพนักงานทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา
 ต่ออายุ 2 เดือน (1 กุมภาพันธ์ 2561 - 31 มีนาคม 2561)
29 ม.ค 61 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการรับจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้ร้บจ้าง
26 ม.ค 61 จัดซื้อเสื้อกีฬาสีพร้อมสกรีน จำนวน 106 ตัว
18 ม.ค 61  จัดจ้างสั่งพิมพ์นามบัตร