Sidebar

29 เม.ย 62 ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ที่ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่1 (ตั้งแต่เดือน มกราคม พ.ศ. 2562 ถึงเดือน มีนาคม พ.ศ. 2562)
29 มี.ค 62 ประกาศ กจ. บตท. ที่ 4/2562 เรื่อง ยกเลิกโครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบ
เพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9) โดยวิธีคัดเลือก
31 ม.ค 62 ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
11 ม.ค 62 ประกาศผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนปี 2562-2564 งานการจ้างบริการจดทะเบียนสิทธิ และจัดทำนิติกรรมโอนสิทธิการรับจำนอง การจดทะเบียนระงับจำนอง โดยวิธีการขึ้นทะเบียน
26 ธ.ค 61 ประกาศผู้ได้รับการขึ้นทะเบียนปี 2562 – 2563 งานจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีการขึ้นทะเบียน
20 ธ.ค 61 ประกาศผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้บริการงานพิมพ์ พับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal) โดยวิธีการขึ้นทะเบียน
14 ธ.ค 61 โครงการมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่ม เครื่องมือทางการเงิน (IFRS9)
- ขอบเขตของงานจ้างที่ปรึกษาโครงการที่ปรึกษาเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่ม เครื่องมือทางการเงิน (IFRS9) โดยวิธีคัดเลือก
- ตารางราคากลางงานจ้างที่ปรึกษาโครงการที่ปรึกษาเพื่อรองรับมาตรฐานการรายงานทางการเงินสำหรับกลุ่ม เครื่องมือทางการเงิน (IFRS9) โดยวิธีคัดเลือก
3 ธ.ค 61 ประกาศจัดซื้อจัดจ้างขึ้นประกาศ งานผู้ที่ได้รับการขึ้นทะเบียน งานจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีการขึ้นทะเบียน
22 ต.ค 61 เรื่อง โครงการจ้างที่ปรึกษาและพัฒนาระบบเพื่อรองรับมาตราฐานการรายงานทางการเงิน สำหรับกลุ่มเครื่องมือทางการเงิน (IFRS9)
17 ก.ย 61 ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างที่ปรึกษากฎหมายสำหรับธุรกรรมการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ในรูปแบบเช่าซื้อ โดยวิธีคัดเลือก
ม.ค - มิ.ย 61 สรุปการจัดซื้อจัดจ้าง 2561
4 พ.ค 61 จัดซื้อตู้หนังสือบานกระจก จำนวน 4 ตู้
30 เม.ย 61 จัดซื้อแบบทดสอบความพร้อมเป็นหัวหน้า
26 เม.ย 61 จัดซื้อเสื้อยืดสำหรับทีมงานที่เข้าปฏิบัติงานในกิจกรรม “SMC Movie Day
23 เม.ย 61 ประกาศจัดจ้างบริษัทออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปีของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ประจำปี 2560
23 เม.ย 61 ยกเลิกประกาศจัดจ้างบริษัทออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปีของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ประจำปี 2560
12 เม.ย 61 จัดจ้างบริการเช่าเหมาโรงภาพยนต์แบบ VIP
11 เม.ย 61 จัดจ้างบริการ Software License for Trend Micro Enterprise Security Suite
11 เม.ย 61 จัดจ้างบริการเหมาจัดกิจกรรม (Event Oganizer)
11 เม.ย 61 จัดซื้อเทป HP Lto-4 Ultrium Rw 1.6 tb จำนวน 15 อัน
30 มี.ค 61 จัดซื้อหมอนรองคอพิมพ์ภาพดิจิตอล จำนวน 200 ชิ้น
21 มี.ค 61 จัดจ้างบริการซ่อมแซมรถยนต์
19 ก.พ 61 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียน
20 ก.พ 61 จัดจ้างพิมพ์ซองเอกสารสีน้ำตาล
15 ก.พ 61 จัดซื้อชุดของขวัญปีใหม่(กระบอกน้ำอลูมิเนียมพร้อมถุงผ้า) จำนวน 600 ชิ้น
13 ก.พ 61 จัดซื้อเครื่องคิดเลขไฟฟ้าพิมพ์กระดาษ
8 ก.พ 61 เรื่อง จัดจ้างบริษัทออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปีของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ประจำปี 2560 โดยวิธีสอบราคา
2 ก.พ 61 จัดจ้างบริการเช่ารถบัสปรับอากาศ 55 ที่นั่ง
1 ก.พ 61 จัดซื้อผงหมึกปริ้นเตอร์
29 ม.ค 61 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการรับจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้ร้บจ้าง
26 ม.ค 61 จัดซื้อเสื้อกีฬาสีพร้อมสกรีน จำนวน 106 ตัว
18 ม.ค 61  จัดจ้างสั่งพิมพ์นามบัตร
28.ธ.ค 60 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจัดจ้างการจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
28.ธ.ค 60 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและจัดทำนิติกรรมโอนสิทธิการรับจำนอง การจดทะเบียนระงับจำนอง โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
28.ธ.ค 60 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจัดจ้างงานบริการรับจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนรับจ้าง
18.ธ.ค 60 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง จัดซื้อของขวัญปีใหม่ 2561 โดยวิธีสอบราคา
25 ก.ย 60 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการรับจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้ร้บจ้าง
22 ส.ค 60  ประกาศ บตท. เรื่อง การจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ( Contact Center )
21 ส.ค 60 ประกาศ บตท. เรื่อง การจัดจ้างการบริการจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน
โดยวิธีขึ้นทะเบียนรับจ้าง
10 ส.ค 60 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน
โดยวิธีขึ้นทะเบียนรับจ้าง
26 ก.ค 60 ประกาศ บตท. เรื่อง การจัดจ้างการบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนรับจ้าง
1 ก.ย 59 ประกาศ บตท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการงานคลังสินค้าให้บริการและจัดเก็บเอกสารโดยวิธีขึ้นทะเบียน
17 ส.ค 59 ประกาศ บตท. เรื่อง จำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางของ บตท. จำนวน 2 คัน โดยวิธีการขายทอดตลาดรถยนต์
24 ก.ค 60 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจัดจ้างการจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
29 มิ.ย 60
ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจัดจ้างงานคลังเอกสารให้บริการและจัดเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง การจัดจ้างงานคลังเอกสารให้บริการและจัดเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
18 พ.ย 59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการงานติดตามและทวงถามหนี้
2 พ.ย 59 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจัดจ้างงานติดตามและทวงถามหนี้ โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
13 ต.ค 59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและจัดทำนิติกรรมโอนสิทธิการรับจำนองโดยวิธีขึ้นทะเบียน
21 มิ.ย 59 ชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจัดจ้างบริษัทดำเนินการจัดสัมมนา The3rd ASEAN Fixed Income Summit (AFIS) and Secondary Mortagage Corporation Roundtable Meeting (ASMMA)
15 ก.ค 59 การจ้างตกแต่งภายในสำนักงานแห่งใหม่ของ บตท. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 มิ.ย 59 การจ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและจัดทำนิติกรรมโอนสิทธิการรับจำนอง กำหนดรับใบเสนอราคาและเอกสารนำเสนองาน วันที่ 5-9 มิ.ย. 58
9 มิ.ย 59 การจัดหาผู้ให้บริการเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี กำหนดรับใบเสนอราคาและเอกสารนำเสนองาน วันที่ 11 มิ.ย. 58