Sidebar

ita logo bar 2

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY : OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างองค์กร
2. ข้อมูลผู้บริหาร
- คณะกรรมการ
- ผู้บริหาร  
3. อำนาจหน้าที่
- ความเป็นมา
- กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
- หลักการตลาดแรก-ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- การจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- การระดมทุน
- การออกตราสารหนี้
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
9. Social Network
i line i facebook i tw i in
 
แผนดำเนินงาน   
10. แผนดำเนินงานประจำปี  
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน  
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
14. มาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E–Service   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ    
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
 Facebook  LINE  Twitter  Linkedin  Youtube  
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
42. มาตรการส่งเสริมคุณธรรมโปร่งใสในหน่วยงาน
43. การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน