Sidebar

ita logo bar 2

การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OPEN DATA INTEGRITY : OIT)

ข้อมูลพื้นฐาน
1. โครงสร้างองค์กร
2. ข้อมูลผู้บริหาร    
3. อำนาจหน้าที่
4. แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน
5. ข้อมูลการติดต่อ
6. กฏหมายที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
7. ข่าวประชาสัมพันธ์
 
การปฏิสัมพันธ์ข้อมูล
8. Q&A
9. Social Network
i line i facebook i tw i in
 
แผนดำเนินงาน   
10. แผนดำเนินงานประจำปี  
11. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจาปี รอบ 6 เดือน  
12. รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

การปฏิบัติงาน
13. คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

การให้บริการ
14. มาตรฐานการให้บริการ
15. ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
- รายงานการติดต่อทาง ContactCenter และ CRM เดือน พฤษภาคม 2562
- รายงานการติดต่อทาง ContactCenter และ CRM เดือน เมษายน 2562
- รายงานการติดต่อทาง ContactCenter และ CRM เดือน มีนาคม 2562
- รายงานการติดต่อทาง ContactCenter และ CRM เดือน กุมภาพันธ์ 2562
- รายงานการติดต่อทาง ContactCenter และ CRM เดือน มกราคม 2562
16. รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ
17. E–Service   

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
18. แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
19. รายงานการกำกับติดตาม การใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปี รอบ 6 เดือน
20. รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
21. แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือ แผนการจัดหาพัสดุ
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี 2562 ของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (เพิ่มเติมครั้งที่ 1)
22. ประกาศต่าง ๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
23. สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือ การจัดหาพัสดุรายเดือน
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 เดือนมกราคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 เดือนกุมภาพันธ์ 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 เดือนมีนาคม 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 เดือนเมษายน 2562
- สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร. 1 เดือนพฤษภาคม 2562
24. รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
25. นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
26. การดำเนินการตามนโยบาย การบริหารทรัพยากรบุคคล
27. หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
28. รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
29. แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
30. ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต    
31. ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
32. ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น    
33. การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม    

เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
34. เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร    
35. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร    

การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต
36. การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี    
37. การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต    

การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
38. การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
- นโยบายการกำกับดูแลกิจการที่ดี บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
- หลักธรรมาภิบาล บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ปี 2561
- บตท.จัดประชุมบุคลากร ครั้งที่ 2/2562
- บตท. ร่วมสัมมนา "การยกระดับธรรมาภิบาลในการบริหารรัฐวิสาหกิจ"
- Meet the President
- HR NEWS LETTER 2/2562
- HR NEWS LETTER 1/2562

แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
39. แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
40. รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
41. รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต

42. มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
43. มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
44. มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
45. มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
46. มาตรการป้องกันการรับสินบน
47. มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
48. มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ