Sidebar

ชุดความรู้ Do You Know ?
SMC FIN Clip 2562
รอบรู้กับ “พ.ร.บ. ขายฝาก” 2562 (คุณชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม กรรมการ บตท. / รองอธิบดี กรมที่ดิน)
คนรุ่นใหม่ อยากมีบ้าน ต้องรู้อะไรบ้าง? (คุณสัมมา คีตสิน กรรมการ บตท.)
ดอกเบี้ยนโยบาย มีผลอะไรกับผู้กู้ซื้อบ้าน (คุณสัมมา คีตสิน กรรมการ บตท.)
Self Learning เรียนรู้กับโลกยุคใหม่ (คุณภูมิพัฒน์ สินาเจริญ กรรมการ บตท. / ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการใหญ่ PTG)
รู้ทันกลโกง...ควรรู้จัก 'เอกสารสิทธิที่ดิน' (คุณชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม กรรมการ บตท. / ที่ปรึกษาด้านประสิทธิภาพ กรมที่ดิน)
SMC FIN Text
(2562) 01 - ดอกเบี้ยคงที่
(2562) 02 - ดอกเบี้ยนโยบาย
(2562) 03 - มาตรการลดหย่อนภาษี 2562
(2562) 04 - เทคนิคการทำบัญชี
(2563) 01 - ปรับปรุงเกณฑ์ LTV อะไรบ้าง
(2563) 02 - ภาษีที่ดินแบบใหม่ 2563
(2563) 03 - พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562
(2563) 04 - ความรับผิดและบทกำหนดโทษฝ่าฝืน พ.ร.บ. คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
(2563) 05 - ปัจจัยที่มีผลต่อตลาดที่อยู่อาศัย
(2563) 06 - เรื่องควรรู้ก่อนเป็นเจ้าของที่ดิน
(2563) 07 - ที่ดินไม่ได้ดูแลอาจหลุดเป็นของคนอื่นโดยชอบด้วยกฏหมาย
E-book บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย 2560
SMC E-book 2560
Infographic
รู้จัก บตท.
การระดมทุน
โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ประโยชน์ของ บตท.
ดำเนินงานเพื่อสังคมของ บตท.
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
เกณฑ์การกำกับดูแลสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยใหม่
SMC Newsletter 2563
Newsletter 1/2563
Newsletter 2/2563
SMC Newsletter 2562
Newsletter 4/2562
Newsletter 3/2562
Newsletter 2/2562
Newsletter 1/2562
SMC Newsletter 2561
Newsletter 4/2561
Newsletter 3/2561
Newsletter 2/2561
Newsletter 1/2561
SMC Newsletter 2560
Newsletter 4/2560
Newsletter 3/2560
Newsletter 2/2560
Newsletter 1/2560
SMC Newsletter 2559
Newsletter 4/2559
Newsletter 3/2559
Newsletter 2/2559
Newsletter 1/2559
แผ่นพับ
แผ่นพับองค์กร
แปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์
ผลิตภัณฑ์อัตราดอกเบี้ยคงที่