Sidebar

28 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจัดจ้างงานบริการรับจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนรับจ้าง
28 ธันวาคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและจัดทำนิติกรรมโอนสิทธิการรับจำนอง การจดทะเบียนระงับจำนอง โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง 
28 ธันวาคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการการจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
18 ธันวาคม 2560 เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการการจัดซื้อของขวัญปีใหม่ 2561 โดยวิธีสอบราคาจ้าง
21 สิงหาคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการรับจ้างสำรวจและประเมินหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
24 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียน
3 กรกฎาคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:การจัดจ้างที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่าย 
29 มิถุนายน 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:การจัดจ้างงานคลังเอกสารให้บริการและจัดเก็บรักษาเอกสาร
15 มิถุนายน 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ: การจัดจ้างที่ปรึกษาทางกฎหมาย
9 มิถุนายน 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:จัดหาผู้ให้บริการ Hi Speed Internet ระยะเวลา 1 ปี
24 เมษายน 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:จัดหาผู้ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
Cisco ระยะเวลา 1 โดยวิธีสอบราคา

13 มีนาคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:การบำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ HP ระยะเวลา 1 ปี
27 มกราคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ : จัดจ้างบริการพนักงาน Outsource ตำแหน่งงานพนักงาน
ทำความสะอาด จำนวน 3 อัตรา ระยะเวลา 1 ปี โดยวิธีตกลงราคา
24 มกราคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ : จัดจ้างผู้ให้บริการงานพิมพ์ พับปิดผนึกอัตโนมัติ (Pressure Seal)

งานเก็บสำรองข้อมูล และนำส่งไปรษณีย์ โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง (ระยะเวลา 2 ปี)
24 มกราคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:จัดหาการจ้างที่ปรึกษาโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความมั่นคงปลอดภัยสารสนเทศตามวิธีการแบบปลอดภัยในระดับเคร่งครัดตามประกาศคณะกรรมการธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2555 โดยวิธีคัดเลือก

13 มกราคม 2560 เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:จัดหาและติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด(CCTV) ภายในพื้นที่ทำการของ บตท.
10 มกราคม 2560
เรื่อง ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) โครงการ:จัดจ้างบริษัทออกแบบจัดพิมพ์ รายงานประจาปี บตท.ปี 2559