Sidebar

บตท. ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงาน เพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรม

280463 news 740

นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้ประกาศเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและบริหารงาน
โดยได้กำหนดแนวปฏิบัติที่ดีให้สอดคล้องกับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ บตท. ดังนี้

1. ด้านความโปร่งใสในการปฏิบัติงาน
ผู้บริหารและพนักงานมีการบริหารและปฏิบัติงานด้วยความโปร่งใสก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่ผู้มีส่วนได้เสีย

2. ด้านความพร้อมรับผิด
ผู้บริหารและพนักงานมีเจตจำนงสุจริตในการปฏิบัติงานและพร้อมรับผิดในผลของการปฏิบัติงาน

3. ด้านป้องกันและปราบปรามการทุจริต
ผู้บริหารและพนักงานมุ่งมั่นให้ บตท. เป็นองค์กรที่ปลอดจากการทุจริตทุกรูปแบบและไม่กระทำการอันใดที่เป็นการขัดกันแห่งผลประโยชน์

4. ด้านวัฒนธรรมและคุณธรรมในองค์กร
ปลูกฝังและสร้างความตระหนักรู้ในค่านิยมและวัฒนธรรมองค์กรแก่พนักงาน ให้มีความซื่อสัตย์สุจริตและคำนึงถึงประโยชน์ส่วนรวมเป็นสำคัญ

5. ด้านคุณธรรมในการบริหารงาน  
ผู้บริหารมีการกำหนดมาตรฐานในการปฏิบัติงานอย่างชัดเจนและเป็นธรรม

6. ด้านการสื่อสารภายในและภายนอกหน่วยงาน
เพื่อให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งภายในและภายนอกได้รับข้อมูลข่าวสารได้อย่างถูกต้องครบถ้วนและรวดเร็ว

ประกาศ ณ วันที่ 1 เมษายน 2563

บตท.รับมือ โควิด-19 ให้พนักงานทำงานผ่านระบบ Onlineที่บ้าน

covid 19 740

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย  ("บตท." หรือ "SMC")  รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง  ออกมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ให้บุคลากรปฏิบัติงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์จากบ้านพัก (Work from home) ยืนยันสามารถให้บริการลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัยได้ดังเดิมผ่านช่องทางออนไลน์ของ บตท.

**************************************************************************************************************************
นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) เปิดเผยว่า “ขณะนี้จำนวนผู้ติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ยังคงเพิ่มมากขึ้น บตท. จึงออกมาตรการสำหรับบุคลากรเพื่อให้สามารถทำงานจากบ้านพัก หรือ Work From Home โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ในการปฏิบัติงาน เป็นการตอบสนองต่อนโยบายของรัฐบาล “อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” จะเริ่มตั้งแต่
วันที่ 24 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง   โดยที่ผ่านมา บตท. มีการทำงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์  ผ่านระบบออนไลน์เป็นปกติ  ทั้งระบบด้านติดตามหนี้ ระบบติดต่อลูกค้าสินเชื่อที่อยู่อาศัย การชำระค่างวด ระบบบัญชี  ระบบ Call Center  รวมทั้งระบบบริหารจัดการภายในองค์กร    นอกจากนั้น บตท. ยังมี Line Contact Center : @smc.or.th ซึ่งสามารถให้บริการลูกค้าได้แม้ว่าพนักงานจะไม่ได้อยู่ที่สำนักงาน  บตท. จึงมีความมั่นใจว่าการทำงานแบบ Work From Home จะไม่ส่งผลกระทบต่อการให้บริการลูกค้าสินเชื่อที่อยู่ของ บตท.  ทั้งนี้รูปแบบการ Work From Home ของ บตท. จะเป็นการแบ่งกลุ่มการทำงานโดยยังมีบางส่วนที่จำเป็นต้องเข้ามาที่สำนักงานก็จะใช้มาตรการสลับวันเข้ามาทำงาน  เพื่อให้จำนวนบุคลากรลดลง เป็นการลดความแออัดในการใช้สถานที่ทำงานเพื่อป้องกันความเสี่ยงจากการแพร่ระบาดของการเชื้อไวรัส”

นอกจากนี้  บตท. ได้ออกมาตรการเพื่อช่วยเหลือลูกค้าสินเชื่อบ้านที่ได้รับผลกระทบจากจากการแพร่ระบาดนี้ โดยมี 3 มาตรการ ประกอบด้วย มาตรการที่ 1  ปรับลดอัตราดอกเบี้ยเป็นดอกเบี้ยคงที่ระยะเวลา 6 เดือน  มาตรการที่ 2  ปรับลดค่างวดผ่อนชำระร้อยละ 50 เป็นระยะเวลา 6 เดือน และมาตรการที่ 3 พักชำระหนี้ เป็นระยะเวลา 6 เดือน  โดยทั้ง 3 มาตรการเริ่มตั้งแต่งวดเดือน
มีนาคม – สิงหาคม 2563 หากต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อผ่านแอปพลิเคชั่น Line : @smc.or.th หรือ Call  Center โทร. 02-018-3636 ทุกวันเวลาทำการ
(จันทร์-ศุกร์ เวลา 8.30 – 17.30 น.)

บตท. กำหนดมาตรการรับมือไวรัสโควิด-19

160363 news 740
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง มีมาตรการสำหรับพนักงานและผู้มาติดต่อ บตท. ทุกท่าน เพื่อเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 ดังนี้
1. พนักงานและผู้มาติดต่อ บตท. ทุกท่านจะต้องผ่านการตรวจวัดอุณหภูมิจากจุดคัดกรองของอาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์ บริเวณ ชั้น 1 โดยอุณหภูมิร่างกายต้องมีค่าไม่เกิน 37.5 องศา พร้อมติดสติ๊กเกอร์สีต่างๆ ซึ่งจะเปลี่ยนทุกวันเพื่อการตรวจสอบ จึงจะขึ้นมายังส่วนของสำนักงาน บตท. ที่ชั้น 21 ได้
2. พนักงานและผู้มาติดต่อ บตท. ทุกท่านจะต้องทำความสะอาดมือด้วยแอลกอฮอลล์เจลฆ่าเชื้อ ก่อนติดต่อกับเจ้าหน้าที่ หรือเข้าไปปฏิบัติงานภายในสำนักงาน บตท.
ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยของประชาชนและลดความเสี่ยงที่เกิดการแพร่กระจายของเชื้อในวงกว้าง บตท. ได้จัดให้มีการฉีดพ่นทำความสะอาดสำนักงานด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ เมื่อวันเสาร์ที่ 14 มีนาคม 2563 เป็นที่เรียบร้อย

บตท.ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไทยโพสต์

120363 news 740

เมื่อวันที่ 12 มีนาคม 2563 นายกรพล  ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง  ให้สัมภาษณ์พิเศษแก่หนังสือพิมพ์ไทยโพสต์ โดยคุณบุญช่วย ค้ายาดี หัวหน้าข่าวเศรษฐกิจ เป็นผู้สัมภาษณ์ ในประเด็นผลการดำเนินงานของ บตท. ในปี 2562 และแนวทางการดำเนินงานในปี 2563 ณ ห้องประชุม บตท. ชั้น 21 อาคารเอไอเอแคปปิตอลเซ็นเตอร์

ข่าวบตท.