Sidebar

บตท. ร่วมประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐ ครั้งที่ 4/2563

news 051163 740

เมื่อวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563 นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการสมาคมสถาบันการเงินของรัฐครั้งที่ 4/2563 พร้อมทั้งกรรมการและผู้แทนสภาสถาบันการเงินของรัฐ โดยบรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) เป็นเจ้าภาพจัดประชุม และมีนายฉัตรชัย ศิริไล กรรมการผู้จัดการ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ ประธานกรรมการสภาสถาบันการเงินของรัฐ เป็นประธานการประชุม จัดขึ้น ณ ห้องประชุมคณะกรรมการ ชั้น 18 บรรษัทประกันสินเชื่ออุตสาหกรรมขนาดย่อม (บสย.) อาคารชาญอิสสระทาวเวอร์ 2 ถ.เพชรบุรีตัดใหม่

 

บตท. จัดอบรม “แนวทางการทำงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล"

290963 news 740

เมื่อวันที่ 29 กันยายน 2563 บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง จัดอบรมพนักงานในหัวข้อ “แนวทางการทำงานเพื่อมุ่งสู่องค์กรคุณธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล" เพื่อพัฒนาบุคลากรให้สามารถนำหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารและปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ มุ่งสู่การเป็นองค์กรคุณธรรมโดยยึดหลักธรรมาภิบาล โดยได้รับเกียรติจาก ว่าที่ ร้อยโท ดร. เจนรบ พละเดช ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมธรรมาภิบาลในภาครัฐ กองป้องกันการทุจริตในภาครัฐ สำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ (สำนักงาน ป.ป.ท.) เป็นวิทยากรบรรยายความรู้ ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท. อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

บตท.ร่วมแสดงความยินดีครบรอบ 67 ปี ธอส

240963 news 740

เมื่อวันที่ 24 กันยายน 2563 นายกรพล ชินพัฒน์ รักษาการผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง นำคณะผู้บริหารระดับสูง เข้าร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันคล้ายวันสถาปนาครบรอบ 67 ปี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) โดยได้ร่วมบริจาคเงินสมทบทุนให้แก่มูลนิธิโรงพยาบาลพระปกเกล้า เพื่อก่อสร้างอาคารพักพิงสำหรับผู้ป่วยและญาติ “บ้านแสงจันท์” จังหวัดจันทบุรี โดยมีนายคนึง ครุธาโรจน์ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานปรับโครงสร้างหนี้ ธนาคารอาคารสงเคราะห์เป็นผู้รับมอบและให้การต้อนรับ ณ ธนาคารอาคารสงเคราะห์ สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ

ราชกิจจาฯ ประกาศ พ.ร.บ.ยุบเลิก บตท.โอนกิจการเข้า ธอส. เดินหน้าตามพันธกิจ “ทำให้คนไทยมีบ้าน”

smc out63

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ พระราชบัญญัติยุบเลิกบรรษัท ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2563 ซึ่งมีผลใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป โดยหลักการของพระราชบัญญัติดังกล่าวคือ ให้ยุบเลิกบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย(บตท.) และโอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน และภาระผูกพันของ บตท. ให้แก่ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) เพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการธุรกรรมที่เหลืออยู่ของ บตท. ต่อไป และยังกำหนดให้ บตท. ยังคงตั้งอยู่ตราบเท่าเวลาที่จำเป็นเพื่อดำเนินการตามพระราชบัญญัติดังกล่าว หรือดำเนินการอื่นใดที่ค้างอยู่ให้แล้วเสร็จ แต่ไม่เกิน 270 วัน นับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับ และพระราชบัญญัติฉบับนี้ยังมีสาระสำคัญส่วนอื่น อาทิ กำหนดให้พนักงาน บตท. ที่ประสงค์ไปปฏิบัติงานกับ ธอส. ต้องแสดงความจำนงเป็นหนังสือต่อผู้บังคับบัญชาภายใน 60 วัน นับแต่พระราชบัญญัตินี้บังคับใช้ และให้ ธอส. รับโอนพนักงาน บตท. ไปดำรงตำแหน่งที่เหมาะสมกับความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ของแต่ละคนต่อไป ส่วนพนักงาน บตท. ที่ไม่แสดงความจำนงไปปฏิบัติงานกับ ธอส. ให้ถือว่าเป็นการออกจากงานเพราะเลิกจ้างโดยไม่ใช่ความผิดของพนักงาน นั้น

นายกมลภพ วีระพละ รองกรรมการผู้จัดการ กลุ่มงานการเงินและบัญชี ธนาคารอาคารสงเคราะห์ (ธอส.) ในฐานะประธานคณะกรรมการกำกับการควบรวมกิจการของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยเข้ากับธนาคารอาคารสงเคราะห์ กล่าวว่า การยุบเลิก บตท. และให้ ธอส. บริหารจัดการธุรกรรม ที่เหลืออยู่ของ บตท. ต่อไปตามพระราชบัญญัติดังกล่าวนั้น เกิดขึ้นตามนโยบายของกระทรวงการคลัง โดยสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้นำเสนอร่างพระราชบัญญัติยุบเลิกดังกล่าวแก่คณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562 และผ่านกระบวนการพิจารณาของสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภา ก่อนที่จะประกาศลงในราชกิจจานุเบกษาเมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 ซึ่งการดำเนินการในครั้งนี้ถือเป็นการเพิ่มศักยภาพในการดำเนินกิจการให้กับ ธอส. มากยิ่งขึ้น เพราะ ธอส. และ บตท. ต่างดำเนินธุรกรรมที่เกี่ยวข้องกับสินเชื่อที่อยู่อาศัยเป็นหลัก จึงเชื่อว่าจะสามารถนำจุดแข็งของทั้ง 2 หน่วยงานมาร่วมกันสนับสนุนพันธกิจของ ธอส. “ทำให้คนไทยมีบ้าน” ด้วยการนำความเชี่ยวชาญของ บตท. ในด้านการออกตราสารทางการเงินที่มีสินเชื่อที่อยู่อาศัยหนุนหลังมาออกเป็นหุ้นกู้ หรือ Mortgage-Backed Securities : MBS มาเป็นส่วนหนึ่งในการปรับให้อายุของหนี้สินและสินทรัพย์ (Maturity Mismatch) ให้มีความสัมพันธ์กันได้ยิ่งขึ้น นำไปสู่การปล่อยสินเชื่อในระยะยาวให้กับประชาชนสามารถสนับสนุนนโยบายของภาครัฐ เกิดประโยชน์กับเศรษฐกิจโดยรวมและประเทศชาติ      ซึ่งที่ผ่านมา ธอส. ได้ประสานงานกับ บตท. อย่างใกล้ชิด เพื่อให้การดำเนินการในครั้งนี้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โดยให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ปฏิบัติงานและลูกค้าของทั้ง 2 องค์กรอย่างเท่าเทียม และทั้ง 2 หน่วยงานจะร่วมกันดำเนินการทุกอย่างที่เกี่ยวข้องให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 270 วันนับแต่วันที่พระราชบัญญัติดังกล่าวมีผลใช้บังคับต่อไป

“ด้วยความแข็งแกร่งของ ธอส. ในปัจจุบัน ซึ่ง ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 ธนาคารมียอดสินเชื่อคงค้างรวม 1,256,305 ล้านบาท สินทรัพย์รวม 1,300,881 ล้านบาท และอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ยังอยู่ที่ระดับแข็งแกร่งโดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 อยู่ที่ 15.26% ซึ่งสูงกว่าอัตราเงินกองทุนขั้นต่ำ  ที่กำหนดโดยธนาคารแห่งประเทศไทย ทำให้เชื่อว่าการควบรวมกิจการกับ บตท. ในครั้งนี้ แม้อาจทำให้ธนาคารมีต้นทุนการดำเนินงานที่เพิ่มขึ้นด้วยจำนวนบุคลากรที่เพิ่มขึ้นจำนวนประมาณ 90 อัตรา และการตั้งสำรองจากกรณีหนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้(NPL) ซึ่ง ณ ปัจจุบันมีอยู่ประมาณ 2,600 ล้านบาท จากพอร์ตสินเชื่อรวมกว่า 14,000 ล้านบาท แต่ในขณะเดียวกันกิจการหรือธุรกรรมต่าง ๆ ของ บตท. จะมีส่วนช่วยให้ ธอส. มีรายได้ จากการดำเนินธุรกิจ ฐานลูกค้า และสินทรัพย์รวมที่เพิ่มมากขึ้นได้เช่นกัน” นายกมลภพกล่าว

นายกรพล  ชินพัฒน์  รักษาการผู้จัดการบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) กล่าวว่า บตท. ก่อตั้งขึ้นตามพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย พ.ศ. 2540 ด้วยทุนประเดิมจากกระทรวงการคลัง 1,000 ล้านบาท ซึ่งในปี 2540 เป็นช่วงที่สถาบันการเงินส่วนใหญ่ประสบปัญหาการ ขาดสภาพคล่องอย่างรุนแรง บตท. จึงมีหน้าที่หลักในการเข้าไปช่วยสนับสนุนสภาพคล่องและลดภาระในการดำรงอัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) ด้วยการรับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงินเพื่อนำมาเข้าสู่กระบวนการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ (Securitization) โดยการออก MBS ซึ่งเป็นการ ช่วยพัฒนาตลาดตราสารหนี้ และตลาดทุน รวมถึงเป็นการสนับสนุนการพัฒนาภาคอสังหาริมทรัพย์ ในทางอ้อม โดย ณ วันที่ 30 มิถุนายน 2563 บตท. มีสินทรัพย์รวม 15,339 ล้านบาท อัตราส่วนเงินกองทุนต่อสินทรัพย์เสี่ยง (BIS Ratio) อยู่ที่ 16% และมีตราสารหนี้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คงค้างที่เป็น หุ้นกู้มีหลักประกันจำนวน 9,455.33 ล้านบาท โดยเชื่อว่าการที่ บตท. เข้าไปเป็นส่วนหนึ่งของ ธอส. ในครั้งนี้  จะเกิดประโยชน์ต่อลูกค้า ประชาชน ภาคอสังหาริมทรัพย์ เศรษฐกิจโดยรวมของประเทศ และจะไม่เกิดผลกระทบใด ๆ กับลูกค้าสินเชื่อบ้าน นักลงทุน และ คู่ค้า ของ บตท. เนื่องจากกฎหมายดังกล่าวเป็นการ โอนกิจการ ทรัพย์สิน สิทธิ หนี้สิน ทุน ภาระผูกพัน และบุคลากรของ บตท. ไปยัง ธอส

สำหรับการติดต่อธุรกรรมกับ บตท. ยังสามารถติดต่อได้ผ่านช่องทางออนไลน์ที่ Line Official Account : @smc.or.th, Facebook : บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC, เว็บไซต์ www.smc.or.th, อีเมล This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ส่วนลูกค้าของ ธอส. สามารถติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ (Call Center) โทร  0-2645-9000 หรือ Facebook Fanpage ธนาคารอาคารสงเคราะห์ และเว็บไซต์ www.ghbank.co.th

คณะกรรมการ บตท.พบปะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง ประจำปี 2563

230963 news 740

เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2563 นายอรรถพล อรรถวรเดช รองผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ในฐานะประธานกรรมการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)   รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะกรรมการ บตท.  ร่วมพูดคุยพบปะกับผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้าง บตท. เพื่อสื่อสารและสานความสัมพันธ์  เป็นการสร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน และลูกจ้างในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความมุ่งมั่น เพื่อให้บรรลุพันธกิจการดำเนินงานในอนาคต ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท.

ข่าวบตท.