Sidebar

บตท.คือใคร

บตท.ทำอะไร

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน


Knowledge Zone

f home tip n

เคล็ดลับดีๆ ที่อยากบอกต่อเพื่อความสุข
ในบ้านของคุณ
อ่านต่อ...

our 05

ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอสังหาฯ

 

 

 

f money n

การเงินต้องวางแผน เคล็ดลับดีๆ ที่จะทำ
ให้เงินในกระเป๋าของคุณ อยู่กับคุณนานๆ
อ่านต่อ...

our 07

MBS - ABS คืออะไร

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว

นักลงทุนตราสารหนี้

 

 

 

f inves n

การลงทุนที่ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อวางแผน
ในอนาคตให้เงินเพิ่มพูน
อ่านต่อ...

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว คืออะไร

  • สินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะยาว เช่น  3 ปี 5 ปี 7 ปี  เป็นต้น
  • ช่วยให้ประชาชน สามารถวางแผนการเงินล่วงหน้า และ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้
  • สามารถจ่ายดอกเบี้ยเท่าเดิม (ตามระยะเวลาที่เลือก) แม้ในช่วงที่ดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้น

 

 


บตท.คือใคร | บตท.ทำอะไร | ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร | การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คืออะไร | MBS - ABS คืออะไร | สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว คืออะไร  ลูกค้าสินเชื่อบ้านสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอสังหาฯ | นักลงทุนตราสารหนี้ |

ทรัพย์รอการขาย

NPA SMC 60

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย "เป็นรัฐวิสาหกิจ

ประเภทสถาบันการเงิน สังกัดกระทรวงการคลัง"