Sidebar

บตท.คือใคร

บตท.ทำอะไร

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน


Knowledge Zone

f home tip n

เคล็ดลับดีๆ ที่อยากบอกต่อเพื่อความสุข
ในบ้านของคุณ
อ่านต่อ...

our 05

ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอสังหาฯ

 

 

 

f money n

การเงินต้องวางแผน เคล็ดลับดีๆ ที่จะทำ
ให้เงินในกระเป๋าของคุณ อยู่กับคุณนานๆ
อ่านต่อ...

our 07

MBS - ABS คืออะไร

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว

นักลงทุนตราสารหนี้

 

 

 

f inves n

การลงทุนที่ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อวางแผน
ในอนาคตให้เงินเพิ่มพูน
อ่านต่อ...

 

 การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คืออะไร
การนำเอาสินทรัพย์ที่มีกระแสรายรับในอนาคตและมีกระแสรายรับประจำ  ที่มีสภาพคล่องต่ำ (สินเชื่อบ้าน สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อบัตรเครดิต ) นำมาแปลงเป็นหลักทรัพย์ (ตราสารหนี้)  ขายนักลงทุน เพื่อระดมเงินจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดเงินเพื่อที่อยู่อาศัยบตท.คือใคร | บตท.ทำอะไร | ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร | การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คืออะไร | MBS - ABS คืออะไร | สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว คืออะไร  ลูกค้าสินเชื่อบ้านสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอสังหาฯ | นักลงทุนตราสารหนี้ |

ทรัพย์รอการขาย

NPA SMC 60

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย "เป็นรัฐวิสาหกิจ

ประเภทสถาบันการเงิน สังกัดกระทรวงการคลัง"