Sidebar

บตท.คือใคร

บตท.ทำอะไร

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน


Knowledge Zone

f home tip n

เคล็ดลับดีๆ ที่อยากบอกต่อเพื่อความสุข
ในบ้านของคุณ
อ่านต่อ...

our 05

ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอสังหาฯ

 

 

 

f money n

การเงินต้องวางแผน เคล็ดลับดีๆ ที่จะทำ
ให้เงินในกระเป๋าของคุณ อยู่กับคุณนานๆ
อ่านต่อ...

our 07

MBS - ABS คืออะไร

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว

นักลงทุนตราสารหนี้

 

 

 

f inves n

การลงทุนที่ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อวางแผน
ในอนาคตให้เงินเพิ่มพูน
อ่านต่อ...

บตท.คือใคร

  • บตท.ก่อตั้งเมื่อวันที่ 29 มิถุนายน พ.ศ. 2540
  • เป็น หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินเฉพาะกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง
  • จัดตั้งขึ้นเพื่อพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย ช่วยเสริมสภาพคล่อง
    ให้กับสถาบันการเงิน  ในการขยายสินเชื่อเพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัย
    โดยใช้หลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

 

บตท.คือใคร | บตท.ทำอะไร | ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร | การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คืออะไร | MBS - ABS คืออะไร | สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว คืออะไร  ลูกค้าสินเชื่อบ้านสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอสังหาฯ | นักลงทุนตราสารหนี้ |

บัตรสวัสดิการแห่งรัฐ

w card

ทรัพย์รอการขาย

NPA SMC 60

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย "เป็นรัฐวิสาหกิจ

ประเภทสถาบันการเงิน สังกัดกระทรวงการคลัง"