Sidebar

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว คืออะไร

  • สินเชื่อบ้านที่มีอัตราดอกเบี้ยคงที่ ระยะยาว เช่น  3 ปี 5 ปี 7 ปี  เป็นต้น
  • ช่วยให้ประชาชน สามารถวางแผนการเงินล่วงหน้า และ ควบคุมค่าใช้จ่ายได้
  • สามารถจ่ายดอกเบี้ยเท่าเดิม (ตามระยะเวลาที่เลือก) แม้ในช่วงที่ดอกเบี้ยจะปรับตัวสูงขึ้น

 

 


บตท.คือใคร | บตท.ทำอะไร | ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร | การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คืออะไร | MBS - ABS คืออะไร | สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว คืออะไร  ลูกค้าสินเชื่อบ้านสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอสังหาฯ | นักลงทุนตราสารหนี้ |