Sidebar

ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย คืออะไร

  • "ตลาดแรกสินเชื่อที่อยู่อาศัย" คือ สถาบันที่ให้สินเชื่อที่อยู่อาศัยกับประชาชนโดยตรง เช่น ธนาคาร บริษัทเครดิตฟองซิเอร์ เป็นต้น
  • "ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย"  คือ สถาบันการเงินที่รับซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากตลาดแรกสินเชื่อที่อยู่อาศัย  นำมาออกตราสารหนี้ที่มีสินเชื่อบ้านหนุนหลัง  เรียกว่า "การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์"  หรือ "Securitization"  เช่น บตท.

 

 

 

บตท.คือใคร | บตท.ทำอะไร | ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร | การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คืออะไร | MBS - ABS คืออะไร | สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว คืออะไร  ลูกค้าสินเชื่อบ้านสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอสังหาฯ | นักลงทุนตราสารหนี้ |