Sidebar

บตท.ทำอะไร

  • ซื้อพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพจากสถาบันการเงิน และ ผู้ประกอบการอสังหาริมทรัพย์ และ ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อ โดยการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์ ให้เช่าซื้อหรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง เพื่อเสริมสภาพคล่องในการขยายสินเชื่อ เพื่อรองรับความต้องการที่อยู่อาศัยได้มากขึ้น
  • ระดมทุน โดยออกตราสารหนี้เพื่อการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ เช่น  MBS, ABS
  • ช่วยประชาชนให้เข้าถึงแหล่งสินเชื่อบ้านได้มากขึ้น โดยร่วมกับสถาบันการเงิน
    ออกผลิตภัณฑ์สินเชื่อดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว

 

 

บตท.คือใคร | บตท.ทำอะไร | ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร | การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์คืออะไร | MBS - ABS คืออะไร | สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว คืออะไร  ลูกค้าสินเชื่อบ้านสถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอสังหาฯ | นักลงทุนตราสารหนี้ |