Sidebar

ผู้บริหารนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
กรรมการและผูัจัดการ


นายปียุษ เตชะตระการธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการตลาดและบริหารเงิน


นายกรพล  ชินพัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารสินเชื่อ

 


นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายกลยุทธ์
 

นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางศิวะพร นิมิตสุรชาติ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

นางสาวอุทัยวรรณ ลิ่มกังวาฬมงคล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารเงิน 
m009 59นางสาวจุราพร ชัยวิเศษ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
m010 59นางสาวอรอนงค์ เหมือนวงษ์ญาติ
ผู้อำนวยการ
งานโครงการ/เฉพาะกิจ
สำนักกรรมการผู้จัดการ
 
m011 59นางสาวจุฬาพรรณ บรรจงสัตย์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจรับสินเชื่อ


m013 59นายจิรทัศน์  พัฒนอมร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
m014 61นางสาววิภาภรณ์  พนัส
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

m015 61นายธีรชัย  เจียมจตุรพัฒพร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
m ac 61นายสิทธานต์ วงศ์ปุณณวัฒน์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

sp 2562นายสิทธิพร  สวัสดิ์ฤทธิรณ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ