Sidebar

ผู้บริหาร


k 2563 2นายกรพล  ชินพัฒน์
รักษาการผูัจัดการ บตท.
และ
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารสินเชื่อ


นายปียุษ เตชะตระการธรรม
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายการตลาดและบริหารเงิน 


นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายกลยุทธ์
 

นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายสื่อสารองค์กร

นางศิวะพร นิมิตสุรชาติ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

นางสาวอุทัยวรรณ ลิ่มกังวาฬมงคล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารเงิน 
m009 59นางสาวจุราพร ชัยวิเศษ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
m010 59นางสาวอรอนงค์ เหมือนวงษ์ญาติ
ผู้อำนวยการ
บริหารงานกำกับดูแล
สำนักกรรมการผู้จัดการ
 
m011 59นางสาวจุฬาพรรณ บรรจงสัตย์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจรับสินเชื่อ


m013 59นายจิรทัศน์  พัฒนอมร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน
m014 61นางสาววิภาภรณ์  พนัส
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

m015 61นายธีรชัย  เจียมจตุรพัฒพร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิจัยและ
พัฒนา
m ac 61นายสิทธานต์ วงศ์ปุณณวัฒน์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบัญชีและการเงิน

sp 2562นายสิทธิพร  สวัสดิ์ฤทธิรณ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายปฏิบัติการ