Sidebar

ผลการดำเนินงาน

สรุปผลการดำเนินงานปี 2560
ถือเป็นปีแห่งการเปลี่ยนแปลงของ บตท. (2017 ’ A Year of Chang)
มีการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ และปรับปรุงกระบวนการทำงานภายในที่สำคัญ มุ่งหวังให้องค์กร
เกิดการพัฒนาปรับปรุงในทุกด้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานและการดำรงอยู่
ขององค์กรอย่างยั่งยืน รวมถึงการปรับรูปแบบทางธุรกิจ (Business Model)
เพื่อรองรับการขยายธุรกรรมเพิ่มเติมจากผู้ประกอบธุรกิจที่ให้สินเชื่อโดยการรับจำนอง
อสังหาริมทรัพย์ หรือให้เช่าแบบลิสซิ่ง โดยมีคุณสมบัติตามที่กำหนดในกฎกระทรวง
ซึ่งจากเดิมที่ซื้อจากสถาบันการเงินและบริษัทผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Developer) เท่านั้น
เป็นไปตามพระราชบัญญัติ แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกำหนดบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
พ.ศ.2540 พ.ศ.2560 ได้ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื่อวันที่ 31 สิงหาคม 2560
มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560 ทั้งนี้ บตท. ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหาในด้านต่าง ๆ
ที่สำคัญเร่งด่วนดังนี้

ผลการดำเนินงาน รายละเอียด