Sidebar

i line  @ smc.or.th  i facebook  บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย SMC  i tw  smc.or.th  i in  secondarymortgagecorporationthailand

บตท.คือใคร

บตท.ทำอะไร

ลูกค้าสินเชื่อบ้าน


Knowledge Zone

f home tip n

เคล็ดลับดีๆ ที่อยากบอกต่อเพื่อความสุข
ในบ้านของคุณ
อ่านต่อ...

our 05

ตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยคืออะไร

การแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์

สถาบันการเงิน/ผู้ประกอบการอสังหาฯ

 

 

 

f money n

การเงินต้องวางแผน เคล็ดลับดีๆ ที่จะทำ
ให้เงินในกระเป๋าของคุณ อยู่กับคุณนานๆ
อ่านต่อ...

our 07

MBS - ABS คืออะไร

สินเชื่อบ้านดอกเบี้ยคงที่ระยะยาว

นักลงทุนตราสารหนี้

 

 

 

f inves n

การลงทุนที่ เป็นสิ่งสำคัญเพื่อวางแผน
ในอนาคตให้เงินเพิ่มพูน
อ่านต่อ...

c smc 2563

asmma 2562

NPA SMC 60

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย "เป็นรัฐวิสาหกิจ

ประเภทสถาบันการเงิน สังกัดกระทรวงการคลัง"