Sidebar

8 ก.พ 61 เรื่อง จัดจ้างบริษัทออกแบบและจัดพิมพ์รายงานประจำปีของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ประจำปี 2560 โดยวิธีสอบราคา
29 ม.ค 61 เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการรับจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้ร้บจ้าง
28.ธ.ค 60 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจัดจ้างการจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
28.ธ.ค 60 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจดทะเบียนสิทธิและจัดทำนิติกรรมโอนสิทธิการรับจำนอง การจดทะเบียนระงับจำนอง โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
28.ธ.ค 60 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจัดจ้างงานบริการรับจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนรับจ้าง
18.ธ.ค 60 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง จัดซื้อของขวัญปีใหม่ 2561 โดยวิธีสอบราคา
25 ก.ย 60 ประกาศรายชื่อผู้ที่ได้รับคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการรับจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้ร้บจ้าง
22 ส.ค 60  ประกาศ บตท. เรื่อง การจัดจ้างผู้ให้บริการศูนย์ลูกค้าสัมพันธ์ ( Contact Center )
21 ส.ค 60 ประกาศ บตท. เรื่อง การจัดจ้างการบริการจ้างสำรวจและประเมินราคาหลักประกัน
โดยวิธีขึ้นทะเบียนรับจ้าง
10 ส.ค 60 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน
โดยวิธีขึ้นทะเบียนรับจ้าง
26 ก.ค 60 ประกาศ บตท. เรื่อง การจัดจ้างการบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนรับจ้าง
1 ก.ย 59 ประกาศ บตท. เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการงานคลังสินค้าให้บริการและจัดเก็บเอกสารโดยวิธีขึ้นทะเบียน
17 ส.ค 59 ประกาศ บตท. เรื่อง จำหน่ายรถยนต์ส่วนกลางของ บตท. จำนวน 2 คัน โดยวิธีการขายทอดตลาดรถยนต์
24 ก.ค 60 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจัดจ้างการจ้างบริการจดทะเบียนไถ่ถอนหลักประกัน โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
29 มิ.ย 60
ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจัดจ้างงานคลังเอกสารให้บริการและจัดเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง การจัดจ้างงานคลังเอกสารให้บริการและจัดเก็บรักษาเอกสาร โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
18 พ.ย 59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการงานติดตามและทวงถามหนี้
2 พ.ย 59 ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง การจัดจ้างงานติดตามและทวงถามหนี้ โดยวิธีขึ้นทะเบียนผู้รับจ้าง
13 ต.ค 59 ประกาศรายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเป็นผู้ให้บริการจดทะเบียนสิทธิและจัดทำนิติกรรมโอนสิทธิการรับจำนองโดยวิธีขึ้นทะเบียน
21 มิ.ย 59 ชื่อผู้ชนะการประกวดราคาการจัดจ้างบริษัทดำเนินการจัดสัมมนา The3rd ASEAN Fixed Income Summit (AFIS) and Secondary Mortagage Corporation Roundtable Meeting (ASMMA)
15 ก.ค 59 การจ้างตกแต่งภายในสำนักงานแห่งใหม่ของ บตท. ด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
4 มิ.ย 59 การจ้างบริการจดทะเบียนสิทธิและจัดทำนิติกรรมโอนสิทธิการรับจำนอง กำหนดรับใบเสนอราคาและเอกสารนำเสนองาน วันที่ 5-9 มิ.ย. 58
9 มิ.ย 59 การจัดหาผู้ให้บริการเช่ารถตู้โดยสารขนาด 12 ที่นั่ง (ดีเซล) หลังคาสูง 1 คัน ระยะเวลาเช่า 5 ปี กำหนดรับใบเสนอราคาและเอกสารนำเสนองาน วันที่ 11 มิ.ย. 58