Sidebar

บตท.หารือร่วมกับ NCB

news 291160 740

เมื่อวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร บตท. ให้การต้อนรับนายสุรพล โอภาสเสถียร ผู้จัดการใหญ่ บริษัท ข้อมูลเครดิตแห่งชาติ จำกัด (NCB) ในโอกาสประชุมแนวทางพัฒนาตราสาร  MBS Pass-through โดยใช้ข้อมูลสถิติด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัย จัดขึ้น  ณ ห้องประชุมใหญ่ สำนักงาน บตท. ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอลเซ็นเตอร์

บตท.เสนอขายพันธบัตรมูลค่าไม่เกิน 1,000 ล้านบาท

news 281160 740 2

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง  ได้เสนอขายพันธบัตร บตท.
ครั้งที่ 1/2560  มูลค่ารวม 1,000 ล้านบาท อายุ 3 ปี (ครบกำหนดไถ่ถอนปี 2563) อัตราดอกเบี้ยร้อยละ 2.15 ต่อปี เสนอขายต่อนักลงทุนสถาบัน และ / หรือนักลงทุนรายใหญ่   โดยมีธนาคารกสิกรไทยเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย กำหนดออกพันธบัตรวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560  วัตถุประสงค์ในการออกพันธบัตรครั้งนี้   เพื่อทดแทนพันธบัตรเดิมที่ครบกำหนด ตลอดจนนำไปใช้ในการดำเนินธุรกรรมการจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยและใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของ บตท.
.......................................................................................................................................................................................

นางวสุกานต์  วิศาลสวัสดิ์  กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.)  เปิดเผยว่า  
"การเสนอขายพันธบัตรครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนแสดงความจำนงจองซื้อพันธบัตรมากเกินกว่าเป้าหมายที่ตั้งไว้ถึงประมาณ  2.6 เท่า   ในช่วงการ bookbuild เมื่อวันที่ 23 พฤศจิกายน ที่ผ่านมา โดยกลุ่มนักลงทุนที่แสดงความสนใจมีทั้งนักลงทุนรายใหม่ที่ไม่เคยลงทุนในตราสารของ บตท. มาก่อน  นักลงทุนเดิมที่ร่วมลงทุนในพันธบัตร บตท. รุ่นก่อนๆ  อย่างสม่ำเสมอ  และ นักลงทุนที่ให้ความสนใจลงทุนในพันธบัตร บตท. เป็นครั้งแรก นอกเหนือจากที่เคยลงทุนเฉพาะในหุ้นกู้โครงการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์ที่หนุนหลังด้วยสินเชื่อที่อยู่อาศัย (Mortgage-Backed Securities) ของ บตท.  ทั้งนี้ พันธบัตรครั้งนี้ ได้รับการจัดอันดับเครดิตจากทริสเรทติ้ง  เมื่อวันที่ 22 พฤศจิกายน ที่ผ่านมาที่ระดับ AA- / Stable Outlooks  ซึ่งเท่ากับอันดับเครดิตขององค์กร เช่นเดียวกับพันธบัตรรุ่นที่ผ่านๆ มา"

นางวสุกานต์  กล่าวเสริมว่า   "ในอนาคต บตท. มีแผนจะจัดซื้อสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันที่มิใช่ธนาคาร แต่จะพิจารณาถึงการทำธุรกรรมกับผู้ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ รวมถึงหน่วยงานภาครัฐ เช่น การเคหะแห่งชาติ เป็นการเอาจุดแข็งของ บตท. ในการจัดหาเงินทุนระยะยาว มาช่วยหล่อลื่นการขยายตัวของธุรกิจที่อยู่อาศัยให้กับหน่วยงานภาครัฐ  โดยออกตราสารหนี้ที่เรียกว่า  Asset-Backed Securities หรือ  "ABS"  เพื่อเป็นแหล่งทุนในการพัฒนาที่อยู่อาศัยให้กับประชาชนผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยเป็นของตัวเองได้อย่างทั่วถึง  เป็นการพัฒนาคุณภาพชีวิตด้านที่อยู่อาศัยให้กับคนไทย  ตามวิสัยทัศน์ บตท. ที่กำหนดไว้ว่า   “เป็นกลไกในการจัดหาเงินทุนระยะยาว รองรับการขยายตัวของระบบสินเชื่อที่อยู่อาศัย เพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทย” ซึ่งคาดว่าจะเห็นเป็นรูปธรรมอย่างชัดเจนในปีหน้านี้ค่ะ"  และจากผลของการแก้ไขกฎหมาย บตท. ที่ผ่านมาเมื่อเร็วๆ นี้ ต่อไปขอบเขตการทำธุรกรรมของ บตท. ก็จะกว้างขวางขึ้นอีก โดยจะสามารถขยายไปถึงกลุ่มผู้ทำธุรกิจให้สินเชื่อในรูปแบบให้จำนองที่อยู่อาศัย ให้เช่าซื้อ และให้เช่าแบบลิซซิ่ง ซึ่งยังจะต้องมีการพิจารณาหารูปแบบทางธุรกิจที่เหมาะสมต่อไป

บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยมีสถานะเป็นรัฐวิสาหกิจ ประเภทสถาบันการเงินในสังกัดกระทรวงการคลัง
มีวัตถุประสงค์หลักในการพัฒนาตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ด้วยการนำหลักการแปลงสินทรัพย์เป็นหลักทรัพย์มาใช้เพื่อให้สามารถระดมทุน เพื่อสนับสนุนผู้ที่ต้องการขยายสินเชื่อที่อยู่อาศัยให้เพียงพอและสมํ่าเสมอ เพื่อสร้างเสถียรภาพด้านสินเชื่อที่อยู่อาศัยในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์   และรักษาความมั่นคงทางเศรษฐกิจของประเทศ
.......................................................................................................................................................................................

บตท.บรรยายพิเศษเรื่อง Securitization

news 281160 740

เมื่อวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560  นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง ได้รับเชิญเป็นวิทยากรบรรยายพิเศษหัวข้อ  "Financial Instruments in Real Estate : Securitization"  แก่นักศึกษาปริญญาโท ภาควิชาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ คณะพาณิชยศาสตร์และการบัญชี มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์  นับเป็นส่วนหนึ่งในการดำเนินงานเพื่อสังคมของ บตท. เพื่อให้ความรู้ และสร้างความเข้าใจเกี่ยวกับธุรกรรมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย ณ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

ทริสคงอันดับเครดิต บตท. AA-

tris 740

บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด ประกาศคงอันดับเครดิตองค์กรและพันธบัตรไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) ที่ระดับ AA-  ด้วยแนวโน้ม "Stable"  หรือ "คงที่"  เนื่องจากทริสเห็นว่ารัฐบาลยังคงสนับสนุนและให้ความสำคัญกับการมีตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัยในประเทศไทย เพื่อทำหน้าที่ส่งเสริมตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย โดยการรับซื้อพอร์ตสินเชื่อที่อยู่อาศัยจากสถาบันการเงิน ผู้พัฒนาอสังหาริมทรัพย์  ผู้ประกอบธุรกิจให้สินเชื่อโดยการรับจำนองอสังหาริมทรัพย์  ให้เช่าซื้อ หรือ ให้เช่าแบบลิสซิ่ง เพื่อนำมาหนุนตราสารทางการเงิน ระดมเงินจากตลาดทุนเข้าสู่ตลาดสินเชื่อที่อยู่อาศัยของประเทศไทย

บตท.ร่วมสัมมนาผู้บริหารสูงสุดรัฐวิสาหกิจ(SOE CEO Forum)

news 241160 770
เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2560 นางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์ กรรมการและผู้จัดการ บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย (บตท.) รัฐวิสาหกิจ สังกัดกระทรวงการคลัง เข้าร่วมงาน “โครงการสัมมนาผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ” หรือ “SOE CEO Forum ” ครั้งที่ 2 ประจำปี 2560 ในหัวข้อ"การบริหารจัดการ Big Data และ Digital Transformation" โดยมีวัตถุประสงค์ให้รัฐวิสาหกิจร่วมผลักดันนโยบายรัฐบาลดิจิทัลให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและเป็นแบบอย่างให้กับหน่วยงานอื่นๆ ของรัฐ ในการบูรณาการและใช้ประโยชน์ข้อมูลร่วมกัน เพื่อยกระดับคุณภาพการให้บริการประชาชนและก้าวไปสู่การใช้ Big Data จัดโดยสำนักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวิสาหกิจ (สคร.) โดยมี ดร. สมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี และนายอภิศักดิ์ ตันติวรวงศ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ร่วมเป็นประธานเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ รวมทั้งมอบนโยบายให้แก่ผู้บริหารสูงสุดของรัฐวิสาหกิจ ณ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (แม่เมาะ) จังหวัดลำปา

ข่าวบตท.