Sidebar

การกำกับดูแลกิจการที่ดี

การกำกับดูแลกิจการที่ดี (CG)
•    ประกาศบรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย เรื่อง แนวทางปฏิบัติเรื่องการรับของขวัญ ค่าบริการต้อนรับ และค่าใช้จ่ายอื่นๆ
•    หลักการและแนวปฏิบัติด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีของ บตท. 7 ด้าน
•    นโยบายต่อต้านการคอร์รัปชัน
•    กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ บตท.
พ.ร.ก. นิติบุคคลเฉพาะกิจพ.ร.ก. บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย |
•    โครงการพนักงานธรรมาภิบาลดีเด่น
•    กิจกรรมด้าน CG
•    การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity & Transparency Assessment : ITA)
•    ปฏิทินการประเมิน ITA
•    ประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหาร บตท.
•    เอกสารประชุมเครือข่าย ITA
•    แผนงานและผลการจัดซื้อจัดจ้าง
รายงานแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560รายงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2560 | รายงานสรุปผลการดำเนินงานและการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปี 2559