Sidebar

ผู้บริหารนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
กรรมการและผูัจัดการ


 
นายกรพล  ชินพัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารองค์กร กลุ่มที่ 1

 
นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรนายปียุษ เตชะตระการธรรม
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุน
 
นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
   
นายสมเกียรติ รุ่งเรืองลดา
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
 
นางสาวอุทัยวรรณ ลิ่มกังวาฬมงคล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารเงิน
 
นางศิวะพร นิมิตสุรชาติ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย

  
 
นางจุราพร ชัยวิเศษ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์


 
นางสาวอรอนงค์ เหมือนวงศ์ญาติ
ผู้อำนวยการ
สำนักกรรมการ งานโครงการ/เฉพาะกิจ


 
นางสาวจุฬาพรรณ บรรจงสัตย์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจรับสินเชื่อ


 
นายกรทักษ์ วีรเดชะ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารความเสี่ยง


 
นายจิรทัศน์  พัฒนอมร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบภายใน