Sidebar

ผู้บริหารนางวสุกานต์ วิศาลสวัสดิ์
กรรมการและผูัจัดการ


 
นายกรพล  ชินพัฒน์
ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ
สายบริหารองค์กร กลุ่มที่ 1

 
นางตระกูลธิดา พงษ์สุทธิพาณิชย์
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายยุทธศาสตร์องค์กรนายปียุษ เตชะตระการธรรม
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายตลาดทุน
 
นางสาวสุรีพันธ์ สิริอาภรณ์สกุล
ผู้อำนวยการอาวุโส
ฝ่ายสื่อสารองค์กร
  
นางสาวอุทัยวรรณ ลิ่มกังวาฬมงคล
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารเงิน
 
นางศิวะพร นิมิตสุรชาติ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายกฎหมาย
  
นางจุราพร ชัยวิเศษ
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายบริหารสินทรัพย์


 
นางสาวอรอนงค์ เหมือนวงศ์ญาติ
ผู้อำนวยการ
สำนักกรรมการ งานโครงการ/เฉพาะกิจ
 

 
นางสาวจุฬาพรรณ บรรจงสัตย์
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจรับสินเชื่อ


 
นายจิรทัศน์  พัฒนอมร
ผู้อำนวยการ
ฝ่ายตรวจสอบ
ภายใน