Sidebar

 1. ฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
(ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2560)

ตำแหน่ง Programmer

 • ควบคุมดูแลงานงานด้านการพัฒนาระบบงานสารสนเทศของบรรษัทให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
 • ออกแบบและพัฒนาระบบงานสารสนเทศ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานและเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของของบรรษัท
 • ควบุคมดูแลการจัดจ้างผู้พัฒนาระบบจากภายนอก (Outsource) ให้เป็นไปอย่างเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

คุณสมบัติ :

 • ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์ เทคโนโลยีสารสนเทศ วิศวกรรมคอมพิวเตอร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้ทางด้านการพัฒนาระบบแบบ Web Application (Microsoft .NET) และ HTML
 • มีทักษะการออกแบบและวิเคราะห์ระบบงาน (System Analysis & Design)
 • มีประสบการณ์ในการทำงานทางด้าน ฐานข้อมูล SQL Server หรือฐานข้อมูลอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง
 • มีทักษะการสื่อสาร บุคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์
 • มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร
 • มี คุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้าม ตามพรบ.คุณสมบัติมาตรฐานสำหรับกรรมการและพนักงานรัฐวิสาหกิจ พ.ศ.2518 (มาตรา 9) และที่แก้ไขเพิ่มเติม
 • บรรษัท สงวนสิทธิ์ที่จะพิจารณาคัดเลือกเฉพาะผู้ที่มีคุณสมบัติครบถ้วน และเหมาะสมตามที่เห็นสมควรเท่านั้น ผู้สมัครต้องยอมรับในผลการตัดสินของบรรษัท โดยถือว่าเป็นที่สิ้นสุด

2.รองผู้อำนวยการ ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ผู้จัดการส่วนอาวุโส ผู้จัดการส่วน งานปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
(ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2560)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 55 ปี
 • คุณวุฒิปริญญาตรี/โท สาขาบริหารธุรกิจ เศรษฐศาสตร์ นิติศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • มีความรู้และประสบการณ์ด้านการปรับปรุงโครงสร้างหนี้หรืองานคดีในการปรับโครงสร้างหนี้ (NPL) จากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์ 5 ปีขึ้นไป
 • มีความซื่อสัตย์สุจริต มีทักษะในการเจรจาต่อรอง มนุษย์สัมพันธ์ดี

3.ผู้ช่วยผู้จัดการส่วน งานบริหารทรัพย์สินรอการขาย ฝ่ายบริหารสินทรัพย์
(ปิดรับสมัครวันที่ 30 กันยายน 2560)

คุณสมบัติ :

 • เพศชาย อายุไม่เกิน 45 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารอสังหาริมทรัพย์ ประเมินราคา หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
 • ประสบการณ์ 5 ปี ด้านการวิเคราะห์ราคารทรัพย์สินรอการขาย การกำหนดราคาขายทรัพย์ (NPA) การประเมินราคาและการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ การบริหารทรัพย์สินรอการขาย จากสถาบันการเงินหรือบริษัทบริหารสินทรัพย์หรือบริษัทผู้ ประกอบธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ (Developer) 5 ปีขึ้นไป
 • มีทักษะการจัดการข้อมูลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office เช่น Word , Excel , Power Point ได้เป็นอย่างดี

4.รองผู้อำนวยการ ฝ่ายกฎหมาย (Legal Department)
(ปิดรับสมัครวันที่ 5 ตุลาคม 2560)

คุณสมบัติ :

 • สำเร็จการศึกษาเป็นนิติศาสตรบัณฑิต หรือเนติบัณฑิตหรือนิติศาสตรมหาบัณฑิต
 • มีประสบการณ์การทำงานในสถาบันการเงินของรัฐ สถาบันการเงิน หรือหน่วยงานของรัฐ
 • มีความรู้ในกฎหมายและกฎเกณฑ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสถาบันการเงิน ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับงานดำเนินคดีและบังคับคดี
 • มีอายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์ในวันยื่นใบสมัคร และสามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

การรับสมัคร : ผู้สนใจสามารถกรอกใบสมัครหรือส่งประวัติย่อพร้อมรูป ถ่ายประกอบการสมัครมาที่
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บรรษัทตลาดรองสินเชื่อที่อยู่อาศัย
ชั้น 21 อาคารเอไอเอ แคปปิตอล เซ็นเตอร์ เลขที่ 89 ถนนรัชดาภิเษก
แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพฯ 10400
โทรศัพท์ 0-2018-3666 โทรสาร 0-2018-3611-3
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล โทร. 02-018-3679
Email : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
Download ใบสมัครได้ที่ ดาวน์โหลดฟอร์มสมัครงาน
ทั้งนี้ บตท.มีสิทธิขยายเวลาในการรับสมัครโดยการประกาศตามที่เห็นสมควร